Had Jezus op aarde macht of was Hij gevolmachtigd?

Bij vraag: http://www.goeievraag.nl/maatschappij/religie/vraag/561779/jezus-zonden-vergeven-gedurende-openbare
gaat het er om of Jeshua (Jezus) op aarde macht had zonden te vergeven. Amadeus verwijst hier in zijn antwoord naar Mat 9:6 volgens de Jongerenbijbel:
Mat 9:6 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’
In de Statenvertaling lees ik hier:
Mat 9:6 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des menschen macht heeft op aarde, de zonden te vergeven …
Macht heb je m.i. uit jezelf, bij volmacht ben je door iemand gevolmachtigd (hier uiteraard door de Vader).

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je de antwoorden uit je bijgevoegde vraag leest dan staat daar ergens Jezus was bij de mensen om te zijn zoals de mensen. Maw hij kon niet zelf vergeven. Jezus kon nooit iets zelf doen, na zijn doop had hij de Heilige Geest. Daardoor kon hij vergeven, maar deed hij dat als tussenpersoon voor God. Zoals ik dat lees, hij had een volmacht. Maar als je dan kijkt naar 'Jezus' die sprak de woorden wel uit die nodig zijn. ' ge zijt vergeven' om zo de vergeving van God zelf te geven. En dat deed hij dus als tussenpersoon van God. Dus eigenlijk was het God die dat zei. Hij zou nooit hebben gezegd 'IK vergeef u' Behalve die ene keer ' Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen' Toen hij op het kruis hing en zou sterven. Op dat moment vergaf hij wel zonden, maar dat waren dan zonden die tegen hem begaan waren. Net zoals jij je broer kan vergeven als hij je een blauw oog slaat. Je broer heeft spijt, jij vind het niet erg en mama geeft geen straf. ( misschien simpele vergelijking maar... ) Dan is er natuurlijk nog de vraag. Moet iemand het zeggen 'ik vergeef je' om God aan te sporen om alles te vergeven? Wat als je iemand heel rancuneus hebt gekwetst? Krijg je dan nooit vergeving? Verder ook. Jezus stierf aan het kruis, ter vergeving van al onze zonden. Dus ook de onze. Als je zo kijkt, dan zijn die zonden door zijn dood, al uitgewist. Maar je kan ook kiezen Ik misdeed iets, de Vader kan pas vergeving geven als je zelf er spijt van hebt. Zo werkt toch een biecht. Na je penitentie is alles vergeven. Toch een moeilijk vak die Godsdienstgeleerdheid. Veel hangt af van hoe hardcore je bent, welke vertaling van bijbel je leest, hoe je zelf over de zaken nadenkt, wat je al meemaakte, of je een belanghebbende partij bent, ,... Toegevoegd na 13 minuten: In de reacties staat ook iets belangrijk van Mullog. Het verhaal over de lamme en mag Jezus die vergeven of niet....

De meeste vertalingen melden dat Jezus macht had toen Hij op aarde was. De jongerenbijbel benadrukt deze almacht door “volmacht”. Anders had in de tekst van Matth. 9 wel gestaan: “ . . . Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon gevolmachtigd is om op aarde zonden te vergeven . . .” In dat geval zou amadeus gelijk hebben; maar zo staat het er niet! Het antwoord is dat Jezus wel degelijk macht had toen Hij op aarde was; jouw opmerking in de laatste regel is juist.

Onderstaande uitleg is afkomstig van "Praktische bijbelverklaring, het evangelie van Mattheus" van prof. Dr. F.M. Th. Böhl en Prof. Dr. A. van Veldhuizen, 4e druk uit 1934 (te vinden en downloaden op het www). 9 Een verlamde genezen, vs. 1-8. Vgl. Mk. 2 : 1-12, Lk. 5 : 17-26. — In weerwil van zijne weldaad in het heidensch gebied niet ontvangen, keert Jezus terug naar zijn eigen stad, d. i. lCapérnaum (4 : 13). Ook hier vindt hij nieuwe gelegenheid, zijne macht te toonen, vindt hij 2 nieuwen tegenstand van de officieele leeraars van het volk. Ditmaal is het een verlamde, dien men tot hem brengt; hij wordt gedragen op een bed, d. w. z. een mat, hoogstens een matras. Waaraan Jezus het geloof der dragers bemerkt, zegt Mt. ons niet; de détails vallen voor hem weg bij de groote hoofdzaak, ook aan dit voorval te toonen, wie Jezus wel is. Markus' uitvoeriger bericht licht ons in over de moeite, die zij ervoor over hadden, hun' zieke in Jezus nabijheid te brengen. Deze zelf was misschien minder zeker, of hij hulp zou vinden. Was er wellicht verband tusschen zijne kwaal en een zondig verleden? Het is, alsof Jezus dergelijke gedachten van onzekerheid en angst in het hart van den ongelukkige leest. Althans zijn eerste woord is een bemoediging, en geldt niet den lichaamstoestand van den zieke, maar 3 zijne zonden. Jezus verzekert: ze worden u kwijtgescholden. Eenige schriftgeleerden, die erbij zijn, nemen dit hoog op; zij vinden zulke taal 4 Godslasterlijk. Jezus, die ze doorziet, zal hun bewijzen, dat het iets anders is, en hij dus ook een ander, dan zij denken. Het genezen van s zulk een kranke door zijn woord alleen is evenmin menschenwerk als het kwijtschelden van zonden. Daartoe is Goddelijke bevoegdheid noodig. Wie deze blijkt te bezitten voor het ééne geval, heeft ze ook voor het andere. Welnu, Jezus bewijst haar, door den verlamde, louter op zijn 6 bevel, te doen opstaan. Laat men dan ook verstaan, dat hij als de Zoon des menschen bevoegd is, in den naam Gods op de aarde zonden te vergeven. Wat in den hemel geschiedt, en Gods genadige wil is, de vergeving der zonden, daarvan brengt hij op de aarde de zekerheid en de verwezenlijking.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100