Gaf Y-H-W-H opdracht aan Adam of Kain en Abel om offerts te brengen, en zoja met welke reden ?

Gd gaf aan zijn volk, na de bevrijding uit Egypte, wetten waaronder zondeoffers. Zie de Mozaische Wetten.

In de bijbel lezen en merken we dat Kain en Abel offers brachten (dierlijke en graanoffers).

Ook Noach gaf na de vloed een dankoffer dat waarschijnlijk samenging met een brandoffer . -- Noach gaf verschillende dieren als offer. genesis 8: 20 ....--

Echter in de bijbel lezen we nergens dat Gd opdracht hiertoe gaf in de periode van voor de bevrijding uit Egypte.

Zijn er geschriften buiten de bijbel die meer duidelijkheid kunnen brengen i.v.m. offers ten tijde van voor de bevrijding ?

Toegevoegd na 39 minuten:
Met ten tijde van voor de bevrijding bedoel ik, ten tijde van voor de Wet aan Mozes gegeven.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Toen Adam en Eva gezondigd hadden, probeerden ze hun naaktheid en schuld weg te werken door zich te bekleden met vijgebladeren. God bekleedt Adam en Eva echter later met huiden van dieren, waarbij bloed gevloeid moet hebben van deze dieren. God geeft daarmee aan, dat de mens door de zonde de dood verdiend heeft en alleen kan bestaan voor Hem op grond van de dood van een ander. Het Nieuwe Testament zegt dit ook: 'zonder bloedstorting is er geen vergeving' (Hebr. 9:22) Verwijzend naar de Here Jezus die voor ons in de plaats is gestorven. Het handelen van God met Adam en Eva hield dus een wijze les in "hoe tot God te komen". Die les had Abel aangenomen en Kaïn niet, daarom staat er, dat Abel door het geloof een beter offer bracht. Abel besefte dat er een dier moest sterven, dat er bloed moest vloeien, wilde God hem kunnen aannemen. Hebr 11 v 4 Doordat Abel God geloofde, bracht hij een beter offer aan God dan Kaïn. Want God zei dat Hij blij was met Abels offer. De bijbelse uitdrukking in Heb 11 vers 4 lijkt te vertellen dat Abels geloof hem onderwees wat voor offer hij moest brengen. Kain koos voor zijn eigen invulling. De Oudtestamentische gelovigen begrepen en wisten meer, dan wij denken. Zie Hebr. 11:13-16. Van wat daar staat, lezen we niets in het boek Genesis, maar Abraham, Izaäk en Jakob hebben dat wat er staat zeer goed beseft. Naar mijn weten zijn er dan ook geen Geschriften aanwezig en ook niet noodzakelijk. Voor ons mensen is het een wijze les, we kunnen God alleen naderen via het bloed van de Here Jezus, het lam God's, dat voor ons mensen heeft gevloeid. Wij kunnen God niet naderen door het zelf in te vullen..

In de Bijbel staat niet of de offers in opdracht waren. Wel zou het kunnen dat ze een deel offerde van de eerste oogst die ze hadden binnengehaald. 3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. 4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, (Zie bron)

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/4.html

lees eens op deze site http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2000603#h=2 daar wordt uitgebreid uitgelegd waarom er offers werden gebracht. God legde dit hen niet op , maar ze ze deden dit uit zichzelf

In de Bijbel wordt geen specifieke opdracht van YHWH aan de mens genoemd waarom zij zouden moeten offeren. Het is opmerkelijk dat het offer van Abel dan wel geaccepteerd wordt en die van Kaïn niet, zoals een eerder gegeven antwoord al vermeldde. Je gaf zelf in Genesis 8 aan dat voor de bevrijding Noach ook al offerde: ” Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de HEER . . . . “ Ook Abraham bouwde meerdere altaren; ze staan vermeld in het boek Genesis. De reden zou kunnen zijn dat JHWH meer waarde hecht aan een offerande waarbij bloed vloeit zoals die bij de offerande van Abel het geval was. De bloeddorstigheid en wreedheid van JHWH vindt zijn dieptepunt in de veelheid aan slachtingen van zowel dieren als vogels zoals deze vastgelegd werd in de Wet, die Hij via Mozes aan het volk Israël doorgaf. https://www.debijbel.nl/bijbel/bladeren/NBV/Exod/29/ is zo'n voorbeeld: “Snijd de ram in stukken, was de ingewanden en de poten en leg ze bij de stukken vlees en de kop. Verbrand de ram in zijn geheel op het altaar. Het is een brandoffer, een geurige gave die de HEER behaagt”.

Er zijn een aantal theorien die de oorsprong van het offer proberen te verklaren, maar er is daar geen overeenstemming over. Over het algemeen is men wel van mening dat het offer een uiting is van een transactie met een god om of vergeving af te smeken of een tegenprestatie voorelkaar te krijgen. Ook gaan offers al heel ver terug in de tijd, voordat de bijbel op schrift werd gesteld. Voor de schrijvers van de eerste delen van de bijbel waren offers een onderdeel van hun religeuze beleving. Zij hadden daar geen opdracht van god voor nodig. Daarom hoefde ze het ook niet op te schrijven. Dat gebeurde pas toen men de religie meer ging organiseren en offers aan speciale gebeurtenissen werden gekoppeld ( vergelijk het Joodse paasfeest ). Hierna werd het pas zinvol offers in de bijbel op te nemen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100