Voor welke misdaad werd Jezus opgepakt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In die tijd heersten de Romeinen over het gebied dat we nu Israël noemen. Er bestonden in die tijd verschillende godsdiensten. Dit mocht gewoon. De Romeinen stelden de eis dat men erkende dat de keizers van goddelijke oorsprong zijn en daarom vereerd moeten worden. Voor velen was dit niet acceptabel en dat leidde tot veel spanningen. Jezus zei verkondigden dat er maar 1 God was die vereerd moest worden. Voor de rest mocht niemand vereerd worden, alleen de heerlijkheid en glorie in de naam van God. In die tijd was het ook gewoonlijk dat je knielden voor de keizers. Jezus deed dit echter niet. Veel mensen uit de tijd van Jezus waren bang dat Jezus het volk zou opzetten tegen de Romeinen. Toegevoegd na 5 minuten: En hij zij dat hij de zoon van God is/was. Dit zorgde bij de Joden ook voor veel spanningen, want er was maar 1 God en zij wouden niet geloven dat Jezus de zoon van God is/was. Toegevoegd na 12 minuten: De Joden noemden dit ook wel Godlastering. Dit zei de priester ook op Matteüs 26 vers 65.

Voor poging tot machtsovername als de nieuwe keizer

Hij noemde zich zelf de koning van de joden (wat Hij ook is) de joden geloven niet in Jezus, ze wouden hem weg hebben. Want zij kenden maar een iemand dat is God!

Hij werd aangeklaagd voor Godslastering en daarop stond de doodstraf, vonden de Joodse leiders. Omdat Pilatus bang voor hen was gaf hij toe.

Jezus werd niet gepakt voor een misdaad. Alles wat hij zei en deed, daarmee liet hij iets in vervulling gaan wat iemand eerder voorspeld had. Dat noemen ze een profetie. Voorbeeld; Mattheus 27:35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet*: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen. *Psalmen 22:19 verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. De laatste tekst is véél eerder opgeschreven dan de eerste tekst.

Vanwege godslastering. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels. 65 Toen scheurde de hogepriester zijn klederen en zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u? 66 Zij antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mat+26&id16=1&l=nl&set=10 en “De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+10 .

Jezus werd niet ter dood veroordeeld, omdat Hij goede werken deed en over God de Vader vertelde. Weliswaar namen vele Farizeers daar aanstoot aan. Maar Hij stelde Zich door verklaringen ook gelijk aan God, dit was in hun ogen godslastering. Markus 2:5-7 “Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven!” – Johannes 10:25-33 “Jezus antwoordde: ‘… De Vader en Ik zijn één.’ Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u Me stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we U niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: U bent een Mens, maar U beweert dat U God bent!’” Toen na de gevangenneming Jezus de vraag van Kajafas, de hogepriester - namelijk of Hij de Christus was, de zoon van God - bevestigend beantwoordde, was de maat vol. Kajafas riep uit dat er sprake was van godslastering en dat Jezus de doodstraf verdiende Omdat Kajafas en de andere leden van de hoge Raad niet zelf de doodstraf mochten voltrekken, brachten ze Jezus bij Pilatus. Deze vond geen schuld in Jezus (Johannes 19) en wilde Hem vrijlaten. Maar de leden van de raad chanteerden Pilatus door te zeggen dat hij geen vriend van de keizer kon zijn, als hij Jezus, die zich de Koning van de joden noemde, vrijliet. Daarop leverde Pilatus Jezus aan hen over. Jezus ging vrijwillig aan het kruis. Hij heeft Zich geen enkel moment verzet tegen Zijn kruisiging. Zijn kruisdood was een strijd tegen de tirannie van de zonde. Door te sterven als de Zoon van God nam Hij de straf van de zonden van de wereld op Zich en triomfeerde over boze machten in het dodenrijk. Hierdoor kunnen de gelovigen nu naar de hemel. Eens zal Hij terugkomen aan het einde van de wereld om het Vrederijk op de wereld te vestigen staat in de Schrift.

Arrestatie: In Johannes 18:14 lees je dat Kajafas aanzette tot de arrestatie, maar er was geen sprake van een concrete misdaad. Hij gehoorzaamde de wetten, want als er maar iets was waarop ze hem al eerder hadden kunnen pakken, dan hadden ze dat maar al te graag gedaan. Veroordeling: Vervolgens lees je in Johannes 19:7 en 12 dat het volk (de joden zelf dus) in feite de veroordeling uitsprak. Pilatus wenste hem niet te veroordelen maar het volk zette hem onder druk.

In die tijd werd in Israel 'de Messias' verwacht. De mensen dachten dat hij hen zou redden van de Romeinen die daar heersten en ze dachten dat deze man een hele rijke, belangrijke man zou zijn. Jezus kwam echter uit Bethlehem en was 'maar' een zoon van een timmerman. Hij deed veel wonderen en zei dat Hij die Messias was. Dat wilden ze niet geloven en toen Jezus zei dat Hij de Zoon van God was, werden ze helemaal boos. Daar kwam ook nog eens bij dat Jezus steeds van het bestuur van de Joodse kerk won in discussies en deze belangrijke mannen van de kerk kregen daardoor een hekel aan Jezus. Ze pakten Hem op en doodden Hem aan het kruis. Dat is erg maar daar staat tegenover dat de profeet Jesaja dat al jaren geleden voorspeld had en dat Jezus dat zelf wilde, anders had het wel voorkomen.

Hij had geen misdaad begaan. Jezus werd dus door Joodse religieuze vijanden gearresteerd maar door de Romeinen terechtgesteld. Zijn prediking bracht het religieuze bestel van zijn tijd zo in verlegenheid dat de leiders besloten dat Jezus moest sterven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100