Was Jezus een zondaar?

In de profetie door Jesaja van de komende Messias staat in het 7e hoofdstuk het volgende:
14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.

15 Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede.

16 Zekerlijk, eer dit Knechtje weet te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede, zal dat land, waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen.


Het viel mij op dat in de verzen 15 en 16 de woorden "totdat" en "eer" gebruikt wordt. Betekent dit dat voor de tijd dat hij het goede weet te verwerpen gezondigd heeft? Zo ja, wat heeft zijn dood aan het kruis nog voor een zin.

Ook zie ik de connectie tussen IMMANUËL en Jezus niet echt?

In dezelfde profetie staan ook een aantal omstandigheden omschreven die in zijn tijd zouden moeten gebeuren, ook die kan ik niet terug vinden in de bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het 7e hoofdstuk van Jesaja is geen profetie van de komst van Jezus maar een profetie voor koning Achaz dat hij als overwinnaar uit de toenmalige crisiis met Israel en Syrie zal komen. En dat dit zal gebeuren voordat Immanuel, die dan nog geboren moet worden, het verschil tussen goed en kwaad zal kennis. Achaz zou in dat verband ook weinig aan de geboorte van Jezus gehad hebben want dat is zo'n 700 jaar later. Ik weet niet of Jezus een zondaar is of niet, maar het kan zeker niet afgeleid worden uit dit hoofdstuk van Jesaja.

Bronnen:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/relig...

Nee. Jezus was geen zondaar. Hij was volledig mens en volledig God. Ik citeer hetgeen de Willibrordvertaling geeft bij de verzen 14 en 16: 14 De geleerden zijn het er niet over eens wie met de Immanuel (God-met-ons) bedoeld wordt: de zoon van Achaz, een zoon van de profeet, of een messiaanse toekomstfiguur? De aanduiding van de moeder kan geen uitsluitsel geven want het Hebreeuwse woord alma kan voor elke huwbare of pasgetrouwde vrouw worden gebruikt; het Hebreeuws heeft ook een woord dat heel precies 'maagd' betekent maar dat wordt hier niet gebruikt. De meest aanvaardbare oplossing is wel, dat het om een koningszoon gaat, die zeker is van de overwinning die in vs 16 wordt aangekondigd. Dit vers is immers de uitleg van de naam 'God-met-ons'. Het N.T. (Mt. 1, 23) heeft deze tekst op de geboorte van Jezuz toegepast. De idee van een maagdelijke geboorte verschijnt voor het eerst in de traditie (LXX) die 'alma' vertaalt met 'maagd'. 15: Toch schijnt aan het geluk van vs 16 nog onheil vooraf te gaan, want melk en honong is volgens vs 22 het voedsel van het verwoeste, tot het herdersleven teruggebrachte land, hoewel ze ook de traditionele lekkernijen zijn van het beloofde land. (vgl. Ex. 3, 8). Toegevoegd na 19 minuten: Tot zover de citaten. Jezus wordt wel aangeduid als God-met-ons (Emmanuel) omdat God zelf mens is geworden, in het vlees is gekomen. We vieren dat met Kerstmis. In alles is de mensgeworden Zoon van God aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde. Hij heeft alles meegemaakt wat een mens kan meemaken: vreugde maar ook lijden en sterven. Sterker nog: Hij heeft dit aanvaard uit gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader (' Laat deze beker aan Mij voorbijgaan maar niet mijn wil maar uw wil geschiede') om het zo mogelijk te maken dat wij in de hemel KUNNEN komen. Hij heeft alles voor ons over. Zijn eigen Zoon, God-met-ons, die ook beproefd werd door de duivel in de woestijn maar stand hield in die beproevingen, is gestorven voor onze zonden, omwille van ons heil, om ons te redden.