Hoe zit het met de verering van Jezus Christus in het Christendom, mag dat volgens de tien geboden?

Ik krijg mijn gedachte maar niet om het idee heen dat Jezus de zoon van God is. En vooral de aanbidding die hierop volgt naar Jezus toe. Ik vind dit moeilijk te begrijpen binnen het Christendom, kan iemand mij dit uitleggen. Is het geen afgoderij?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Door de eeuwen heen hebben velen Jezus Christus aanbeden alsof hij de Almachtige God was. Jezus zelf echter richtte de aandacht en aanbidding uitsluitend op Jehovah God. Toen Jezus bijvoorbeeld werd aangespoord een daad van aanbidding jegens de Duivel te verrichten, zei hij: „Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten” (Mattheüs 4:10). Later gebood Jezus zijn discipelen: „Noemt . . . niemand op aarde uw vader, want één is uw Vader, de Hemelse.” — Mattheüs 23:9. Eerbiedige verering dient echt alleen aan God te worden geschonken. Aanbidding schenken aan iemand anders of aan iets anders zou een vorm van afgoderij zijn, hetgeen in zowel de Hebreeuwse als de Griekse Geschriften wordt veroordeeld. — Exodus 20:4, 5; Galaten 5:19, 20. ’Maar’, voeren sommigen misschien aan, ’geeft de bijbel niet te kennen dat wij ook Jezus moeten aanbidden? Zei Paulus niet in Hebreeën 1:6: „Alle engelen Gods moeten Hem [Jezus] aanbidden”?’ (Petrus-Canisiusvertaling) Hoe kunnen wij die schriftplaats begrijpen in het licht van wat de bijbel over afgoderij zegt? Eerst moeten wij begrijpen wat Paulus hier met aanbidden bedoelde. Hij gebruikte het Griekse woord pro·sku′ne·o. Unger’s Bible Dictionary zegt dat dit woord letterlijk betekent: ’iemands hand kussen als blijk van eerbied of hem hulde bewijzen’. An Expository Dictionary of New Testament Words, door W. E. Vine, zegt dat dit woord „duidt op een daad van verering, verricht hetzij jegens een mens . . . hetzij jegens God”. In bijbelse tijden hield pro·sku′ne·o vaak in zich letterlijk voor iemand met een hoge status neer te buigen. Zulke daden van eerbetoon, of uitingen van respect, waren in bijbelse tijden vrij gebruikelijk in de Oriënt. Jakob boog zevenmaal toen hij zijn broer Esau ontmoette (Genesis 33:3). Jozefs broers wierpen zich voor hem neer, of brachten hem hulde, uit respect voor zijn positie aan het Egyptische hof (Genesis 42:6). In dat licht kunnen wij beter begrijpen wat er gebeurde toen de astrologen het jonge kind Jezus aantroffen, die zij erkenden als „degene die als koning der joden geboren is”. Volgens de King James Version zegt het verslag ons dat zij „neervielen en hem aanbaden [pro·sku′ne·o]”. — Mattheüs 2:2, 11. Het is daarom duidelijk dat het woord pro·sku′ne·o, dat in sommige bijbelvertalingen met „aanbidden” wordt weergegeven, ook betrekking kan hebben op het respect en de eer die een ander persoon wordt betoond.

Jezus is de zoon van God. Hij is eigenlijk God zelf, want God bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het aanbidden van God is niet verboden volgens de wet, je aanbidt God en niemand anders als je Jezus aanbidt. Verder zijn er in de Bijbel tal van voorbeelden van mensen die Jezus aanbidden en daarna door Jezus bekeerd (en genezen) worden.

Eerste regel in de 10 geboden. Bovenal bemin één God. En aangezien God en Jezus één zijn is daar niks verkeerd mee :)

er is niet een eenduidig antwoord te geven: ten eerste is de drie enigheid een hypothese en komt als term in de Bijbel niet voor. het is de naam die mensen zelf hebben gegeven aan hun duiding van de Bijbel. veel christenen hangen deze hypothese wel aan, maar hierbij moet gelijk gemeld worden dat de Bijbel niet eenduidig is. Jezus roept namelijk naar zijn Vader (God) "waarom heeft U Mij verlaten?" duidend op een ander persoon dus, jezelf verlaten is vrij lastig. dit gezegd hebbende geloven veel christenen dus wel in de drie enigheid wat inhoud dat God, Jezus en de Heilige Geest een zijn. van deze gedachte uitgaande zou je kunnen zeggen dat als je God vereerd je dus ook Jezus vereerd en daarmee zou het niet om afgoderij of polytheisme gaan (uit het oogpunt van christenen). in de praktijk liggen de nuances echter anders, christenen zijn onderling (vooral per denominatie in bredere zin de stroming) verdeeld over wie van de 3 in de prediking en muzikale prijzing het meeste aandacht krijgt. in de evangelische stroming staat Jezus meer centraal in prediking en worship muziek dan God. dit valt te herleiden naar het feit dat de evangelische stroming sterk op het nieuwe testament is gericht. bij de gereformeerde en bevindelijke stroming staat God in de drie enigheid meer centraal dan Jezus in prediking en zeker ook muziek daar zij veelal oudtestamentische psalmen zingen. een specifieke verering van van de Heilige Geest komt het minst voor.

In de katholieke Kerk wordt het begrip 'verering' gebruikt bij heiligen. Dat zijn 'gewone' mensen van vlees en bloed -net als wij dus- maar die zodanig Jezus Christus hebben nagevolgd dat de Kerk ervan overtuigd is dat ze bij God in de hemel zijn en daar voor ons kunnen voorspreken. Alle zielen in de hemel zijn overigens heilig, niet alleen de gecanoniseerde heiligen ('de heilig verklaarden'). Bij Jezus Christus spreken we van aanbidding. Dat gaat veel verder. Alleen God mag worden aanbeden, niemand anders. (Het eerste gebod). God is van eeuwigheid Drie-enig: Vader, Zoon en heilige Geest. Jezus is de naam die de Zoon van God als mens kreeg. Omdat Jezus volledig mens is en gelijktijdig volledig God komt Hem ook aanbidding toe. Net als de Vader en de heilige Geest. Zo staat het ook in de geloofsbelijdenis die de grote christelijke kerkgenootschappen met elkaar delen: "Ik geloof in één God de almachtige Vader (...) En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. (...) Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden."

Jezus wees aanbidding af, want die komt alleen God toe (Mattheüs 4:10) 10 Toen zei Jezus tot hem: „Ga weg, Sa̱tan! Want er staat geschreven: ’Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten.’”  Hij beschouwde de hem gebrachte hulde echter als erkenning van de hem door God verleende autoriteit. Toen de engel die door Jezus Christus werd gezonden om Johannes de Openbaring mee te delen, weigerde zich door Johannes te laten aanbidden, wees hij op het beginsel dat alleen God door de mens aanbeden mag worden. — Opb 19:10

Wat betreft jouw eerste vraag of de verering van Jezus Christus geoorloofd is volgens de Tien Geboden is het antwoord: ja. Want Jezus zegt: Ik en de Vader zijn één. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+10&id16=1&l=nl&set=10 Deze eenheid tussen Vader en Zoon blijkt ook uit het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+17&id16=1&l=nl&set=10 Dat wij Hem nodig hebben voor ons behoud lees je in tal van andere Schriftplaatsen waarin Hij Zichzelf de deur der schapen noemt in de reeds aangehaalde tekst en in Johannes, de ware wijnstok: http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+15 en het ware Brood in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+6. Onze dankbaarheid hiervoor uit zich immers, hoe kan dat ook anders, dan in aanbidding. Tenslotte is afgoderij het dienen van alle andere goden dan de God, die ons Zijn Woord, de Bijbel, heeft gegeven.

Mijn antwoordt zal ongeveer dezelfde strekking als mijn eerste reactie op de vraag hebben. Dit is het kern van Geloven. Jezus heeft volgens de Bijbel continu zichzelf getoond als de Zoon van God (kijk maar voor een tipje van de ijsberg naar de teksten die in mijn tweede reactie op de vraag plaatste). Het grote, enge punt van tot geloof komen (wat ik reeds heb bereikt) is het aannemen van deze teksten zonder ervoor enig aantoonbaar bewijs te hebben. Het is simpel, de Bijbel zegt dat Jezus dit predikte en ik neem het aan. Dat is de essentie van geloven. Ik kan zelf ook niet helemaal begrijpen hoe een zoon een vader kan zijn en tegelijk een geest en vice versa, maar daarvoor ben ik een mens. Het grappige hiervan is, zodra je dit aanneemt de puzzelstukjes langzamer duidelijker worden en dus bevredigender zullen worden aangezien God een levend persoon in dagelijks leven zal gaan worden zodat, de drie eenheid empirisch feitelijk voor je wordt. Je hebt dan geen drang meer naar bewijs dat God bestaat want je hebt een relatie met Hem. Hierdoor is het vereren van Jezus dus vanzelfsprekend net als je God en de Heilige Geest vereert. Dit gebod waar je mee zit slaat dan op "andere" goden zoals Allah, Krishna, Zeus etc. die dan afgoden worden genoemd, want ze halen je van het werkelijke pad af.

In het Christendom draait alles om Jezus Christus. De tien geboden zijn van lang voordat Jezus geboren is, dus die kunnen daar nog niets over zeggen. Maar Jezus vereren dat is het zelfde als God de Vader vereren: onze God is een Drieëne God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus als je de Zoon eert, dan eer je de Vader. "Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij". En die namen die we aan Jezus geven, dat noemen we hoogheidstitels die allemaal iets zeggen over wie Hij is en wat Hij voor de mensen betekent. Bijvoorbeeld: Emmanuel (God met ons), Redder van de Wereld, Zoon van God, de Messias, de Christus, de Gezalfde, de Mensenzoon, Koning, Vredevorst. Je kunt Jezus en God de Vader het beste eren door zijn Woord te onderhouden en door je naaste lief te hebben.

De meeste Christenen geloven in de stelling dat God, Jezus en de heilige geest samen één zijn(drie-eenheid of triniteit). Jezus en God zijn dus één. Op basis hiervan is er niets dat geschreven staat in de 10 geboden dat het aanbidden van Jezus niet geoorloofd is. Er zijn 3 regels in de 10 geboden die betrekking hebben tot God: "Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft" en "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben." en"Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken." En verder wil ik nog even het volgende kwijt. De 10 geboden zoals ze oorspronkelijk geschreven zijn moeten we respecteren maar behoren niet meer gebruikt te worden als wet, omdat God een nieuw verbond heeft gesloten met de mensen. Dit nieuwe verbond is ingegaan op het moment dat Jezus stierf en daarmee werd het oude verbond(wet van Mozes) vervangen. Dit is te lezen in Hebreeers 8 en 9(Het eerste verbond en het nieuwe verbond).

Het lijkt tegenstrijdig maar de Here Jezus is zowel de Zoon van God als God zelf. Jezus noemt God zijn Vader en tevens zegt Hij: Ik en de Vader zijn één Joh 10:30 Hoe valt dit te begrijpen, zoals licht en warmte een onderdeel uitmaken van de zon. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5) De Here Jezus wordt ook Eeuwige Vader genoemd. Omdat Jezus volledig God is kan Hij God tegenover de mens vertegenwoordigen. Omdat Hij volledig mens is, kan Jezus de mens tegenover God vertegenwoordigen. Verzoening is hierdoor mogelijk gemaakt. Jezus is de bemiddelaar van een nieuw verbond tussen God en de mensen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,’ (1 Timoteüs 2:5) In enkele uitspraken stelde Jezus zich op één lijn met God zelf, iets wat hem veel vijanden opleverde. Verder vergaf Jezus zonden die tegen God waren bedreven. Zijn tegenstanders vonden dit godslasterlijk, want “wie kan zonden vergeven dan God alleen?” (Lucas 5,21). Joh.14:9 “Wie Mij (Yeshua) gezien heeft, heeft de Vader gezien” De Joden hebben Hem gekruisigd voor godslastering. Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, zei de Heer, die is en was en komen zal, de Almachtige" (Openbaring 1:8) - en dat zijn de woorden, die ook Jesaja (41:4/44;6/48:12 gebruikt voor JHWH. Vele vergelijkingen kunnen er worden met het oude testament gemaakt. De Here Jezus is de Goede Here Herder en God is de God de Herder Psalm 23. Ph. 2:5-11 , de woorden van apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest: “Yeshua , in de gestalte Gods zijnde, heeft het Gode gelijk zijn niet voor Zich alleen gehouden, maar dit afgelegd om voor ons (tijdelijk) mens te worden. Het aanbidden van de Here Jezus gaat vanzelf wanneer je ontdekt Zijn Grootheid.

Grappig dat er al veel antwoorden gegeven zijn maar dat er niet wordt gekeken naar de 10 geboden zelf, maar slechts naar de eigen interpretatie ervan. Ik probeer in mijn antwoord daarom zo objectief mogelijk te blijven. Het is niet helemaal duidelijk op welke tien geboden je doelt, want er zijn verschillende versies in omloop. Hieronder 12 geboden die in de vier hoofdstromingen van de Joods-christelijke religies terugkomen (via de bron zie je precies welke waarbij hoort). 1 Ik ben de Heer uw God 2 Gij zult geen andere goden hebben 3 Gij zult geen afgodsbeelden maken 4 Gij zult de naam van God niet misbruiken 5 Gedenk de sabbat en houd hem in ere 6 Eer uw moeder en vader 7 Gij zult niet doden 8 Gij zult geen overspel plegen 9 Gij zult niet stelen 10 Gij zult geen valse getuigenis afleggen 11 Gij zult de vrouw van uw medemens niet begeren 12 Gij zult het huis van uw medemens niet begeren. De laatste 10 hebben geen relevantie met het vereren van anderen dan God zelf dus die laat ik even buiten beschouwing. Het eerste gebod (dat overigens niet wordt erkend door Anglicanen, Gereformeerden en andere Protestanten) hoeft niet te bijten met het aanbidden van Jezus. Je kunt God erkennen als de heer uw God en daarnaast ook Jezus aanbidden. Als het dus in strijd is met de tien geboden dan zou het slechts in strijd zijn met het gebod 'gij zult geen andere goden hebben'. Vanwege het vage karakter van zo'n gebod kun je zowel verdedigen dat aanbidden van Jezus in strijd is met dit gebod als dat je kunt verdedigen dat het geen probleem is. Argument voor in strijd zijn met het gebod: - Jezus is niet God dus hem vereren is in strijd met het gebod; Argumenten tegen in strijd zijn met het gebod: - Jezus en God zijn (samen met de heilige geest) 1 dus JEzus aanbidden = God aanbidden; - Jezus is geen God. Het verbod betreft alleen andere goden dus Jezus aanbidden is geen probleem. Welke argumentatie je kiest is een persoonlijke afweging op basis van je persoonlijke geloof. De tien geboden bieden hierover geen duidelijkheid.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_tien_geboden

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100