Waarom is het getal 7 in de bijbel zo'n bijzonder getal?

Ik hoorde iemand zeggen dat 7 een "heilig" getal is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het getal zeven wordt in de Schrift vaak gebruikt om volledigheid aan te duiden. Soms heeft het betrekking op het voltooien van een bepaald werk. Ook kan het betrekking hebben op de volledige cyclus van iets wat door God vastgesteld of toegelaten wordt. Door zijn werk in verband met de aarde in zes scheppingsdagen te voltooien en op de zevende dag te rusten, verschafte Jehovah het model voor de hele sabbatsregeling, van de zevendaagse week tot en met het jubeljaar, dat op elke cyclus van zeven maal zeven jaar volgde (Ex 20:10; Le 25:2, 6, 8). Het feest der ongezuurde broden en het Loofhuttenfeest duurden elk zeven dagen (Ex 34:18; Le 23:34). Het getal zeven komt vaak voor in verband met de levitische offerwetten (Le 4:6; 16:14, 19; Nu 28:11) en reinigingsvoorschriften. — Le 14:7, 8, 16, 27, 51; 2Kon 5:10. Jehovah was lankmoedig jegens Israël, maar waarschuwde hen dat als zij ondanks zijn strenge onderricht niet naar hem zouden luisteren, hij hen „zevenmaal”, dat wil zeggen grondig, voor hun zonden zou tuchtigen. — Le 26:18, 21, 28. In historische gedeelten van de Schrift komt het getal zeven veelvuldig voor ter aanduiding van volledigheid of het volledig ten uitvoer brengen van een bepaald werk. De Israëlieten legden in volledige mate geloof en gehoorzaamheid aan de dag door zeven dagen rond Jericho te marcheren en er op de zevende dag zevenmaal omheen te trekken, waarna de stadsmuur instortte (Joz 6:2-4, 15). Elia toonde dat hij volledig geloof stelde in de kracht van zijn tot God gerichte gebed door op de berg Karmel zijn bediende zevenmaal weg te sturen om naar de lucht te kijken voordat er een regenwolk verscheen (1Kon 18:42-44). De melaatse Naäman moest zich zevenmaal in de Jordaan baden. Deze machtige Syrische bevelhebber moest heel wat nederigheid aan de dag leggen om de door de profeet Elisa aanbevolen procedure te volgen, maar omdat hij het gehoorzaam deed, reinigde Jehovah hem (2Kon 5:10, 12). De zuiverheid, volledigheid, volmaaktheid en voortreffelijkheid van Jehovah’s uitspraken worden in krachtige en expressieve poëtische taal vergeleken met zilver dat in een smeltoven gelouterd is, zevenmaal gezuiverd (Ps 12:6). Jehovah’s barmhartigheid wordt verheerlijkt met de woorden: „De rechtvaardige kan wel zevenmaal vallen, en hij zal stellig opstaan” (Sp 24:16). Dat Hem alle lof toekomt, wordt door de psalmist als volgt te kennen gegeven: „Zevenmaal per dag heb ik uw lof gezongen.” — Ps 119:164.

Het getal 7 geeft een volheid aan. Daarmee wordt niets of niemand uitgesloten. Zowel bij de schepping in Genesis is die volheid in 7 dagen weergegeven, als in Openbaringen waarin het getal 7 ook meerdere keren voorkomt (7 gemeenten, om daarmee alle gemeenten aan te duiden, 7 bazuinen en 7 schalen om het oordeel te voltrekken). Dit in tegenstelling tot het getal 12 dat meer exclusief bedoeld is om alleen het joodse volk aan te duiden.

Om heel kort te gaan is 7 het getal voor volmaaktheid. Of volledigheid bijvoorbeeld met betrekking tot de schepping en de voornemens die God heeft met de mensheid.