Zijn de heiligbeelden in de katholieke kerk nou wel of niet een belediging voor god?

overtreden ze hier niet mee het gebod dat zegt dat je geen godenbeelden mag maken zoals veel protestanten zeggen? Of bedoelen ze hiermee beelden van andere geloven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik denk dat God bedoelt dat we niet in beelden moeten geloven, soms en vooral in het verleden dichtte men een beeld van een persoon de ziel van die persoon toe. Door dan je tot het beeld te richten, richt je je dan niet meer tot God maar tot een /het beeld wat van God of heiligen gemaakt is. Dat kan ook in figuurlijke zin, we maken ons een beeld (voorstelling) van God en gaan dat aanbidden. Wanneer dan dat beeld niet voldoet aan wat wij rechtvaardig vinden , worden we soms boos op God omdat HIJ ANDERS is als het beeld wat we van Hem hebben. dat leidt tot misverstanden en ongeloof/verbittering. Ik vermoed dat dat een reden zou kunnen zijn waarom God niet wil dat we gesneden beelden of andere voorstellingen van Hem maken en dat gaan aanbidden. Met de beste bedoelingen richt je dan immers je geloof niet op God Zelf en dan is het bijgeloof. Het is BESLIST NIET mijn bedoeling wie dan ook te beledigen, ik zat zelf met die vraag en dit inzicht kwam toen in mijn geest. In de spreekbeurten daarna heb ik dit vaak aan de aanwezigen uitgelegd en velen hebben daar (zo is mij gemeld) zichzelf op onderzocht en zijn God gaan aanbidden ipv. wie ze veronderstelden wat/hoe God was en , zo is mij doorgegeven, daar hebben ze zegen door ontvangen. Ik zou mij stil gehouden hebben als ik deze terugkoppeling niet gehad zou hebben, het is immers geen verdienste van mij maar een doorgegeven inzicht. Misschien kunt u er wat mee.

De protestanten zijn afgescheiden van de katholieken o.a wegens die beelden. Voor de katholieken zijn die beelen geen belediging voor god. De heiligen die ze voorstellen worden niet gezien als een soort god, maar als een tussenpersoon tussen de mens en god. Het zijn dus geen godenbeelden Toegevoegd na 5 minuten: geen belediging dus

In de tijd van de Reformatie, Luther en Calvijn predikte de RK kerk heel veel dat mensen allerlei tussenschakels nodig hadden om God aan te spreken. De heiligen, van de heiligenbeelden werden aangeroepen voor allerlei zaken. Dat vonden de mensen van de Reformatie, de latere protestanten, overbodig en niet terecht. Iedereen kan rechtstreeks tot God bidden, waar en wanneer doet er niet toe. De beelden hoorden dus niet in de kerk. Wat God als belediging ervaart, daar weet niemand iets van. Tegenwoordig worden de heiligen in de RK kerk meer als voorbeelden gezien.

Nee, ook protestanten fotograferen er lustig op los en snijden zich zo beelden. Ook bij God wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, anders zou hij al zijn zieltjes aan Satan moeten toevertrouwen en dat zou wel een enorme afgang voor hem zijn. God ziet het meeste dus maar door de vingers.

In de Bijbel (zie bron 1) staat duidelijk dat je geen beelden mag maken en aanbidden. De wet van God is ingedeeld in 10 geboden. De eerste daarvan is dat je geen andere god mag hebben. Het tweede gebod is het verbod op beelden. Katholieken hebben toch beelden in de kerk gezet. Ze hebben daarom de eerste twee geboden samengevoegd, zodanig dat het verbod op beelden er niet meer instaat. Om toch aan totaal 10 geboden te komen, hebben ze het tiende gebod opgesplitst in twee geboden. Uitleg over de 10 geboden: zie bron 2. Dus om concreet antwoord te geven op je vraag: Ja, het is een grote belediging voor God. Hij is alleen God, en Hij alleen mag aanbeden worden. Door beelden van zondige mensen te gaan aanbidden, veracht je Zijn macht. Katholieken zullen hier tegenin kunnen brengen dat het beelden zijn van mensen die heilig verklaard zijn. Maar ik lees nergens in de Bijbel dat een mens (paus) mensen heilig mag verklaren. Er zijn dus geen heilige mensen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
http://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/20.html

Nee, want ze zijn uiteindelijk bedoeld om God te eren, door het gedenken van mensen die door God geïnspireerd zouden zijn (heiligen). Dat ging er misschien wat naief aan toe, maar is daarom nog geen belediging. Het gaat er niet om dat je geen beelden maakt. het gaat erom dat je het beeld niet aanbidt alsof het beeld zelf een god zou zijn. En dan hebben we het over een materieel, fysiek, beeld van God. Hetzelfde geldt voor een mentaal beeld van God. Denken dat jouw beeld dat je van God hebt, de absolute waarheid is, is evenzeer een vorm van afgoderij en een belediging voor God.

als je volgens de bijbel wilt leven dan is het goed om te kijken wat het woord van God hier over zegt. Exodus 20-4-5 Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van al wat boven in de hemel of beneden op aarde of in het water onder de aarde is.Gij zult ze niet aanbidden of dienen. Gij moogt u voor die niet buigen noch u er toe laten bewegen ze te dienen. Want ik Jehovah ben een God die exclusieve toewijding eist. Er wordt dus in de bijbel verboden om beelden te maken en ervoor neer te buigen. Deze beelden worden in de bijbel ook wel afgoden genoemd en er wordt gewaarschuwd om je door mee niet in te laten. Het zou dus zo moeten zijn dat als je volgens de bijbel leeft je je alleen voor God neerbuigt en niet voor beelden dit zou zelfs niet goed kunnen zijn voor je ware geloof.

et is net hoe je er tegen aan kijkt... In het Christendom staat de drie-eenheid van God centraal: Vader, Zoon en Heilige Geest. In de Protestante kerk hebben ze natuurlijk ook geloofsvoorbeelden van mensen die in de Bijbel staan, of daarna op aarde leefden. Dat is dan bijvoorbeeld beschreven in de een overzicht van de kerkgeschiedenis. De Protestante kerk vind niet dat deze geloofsvoorbeelden, net zo belangrijk o.i.d. moet worden als waar het om draait: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Het moet niet meer dan een voorbeeld blijven... Als dat wel gebeurd, dan zouden gelovigen het misschien een afgodsbeeld kunnen noemen. Ook andere beelden die buiten het geloof om vallen. Een afgodsbeeld wil zeggen: van God af...

In protestantse kerken mag dat inderdaad niet. De reden is omdat er maar één god is, en dat Onze Vader, en dus geen andere. Heiligen zijn geen goden, en mogen dus niet vereerd worden. Dus ook geen (af)beeld(ing)en van goden / heiligen / profeten van andere religies. Protestanten vereren geen heiligen. Calvinistische predikanten probeerden zelfs sint maarten en sint nicolaas af te schaffen, gelukkig is dat niet gebeurd! In het katholicisme worden wél heiligen vereerd. Het mag wel, maar je mag niet overdrijven, en je mag deze heilige niet uitroepen tot een "nieuwe" god. Als een protestant heiligbeelden in zijn kerk plaatst, overtreed hij inderdaad dat gebod van zijn eigen kerk.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afgod
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligenverer...

Heiligbeelden in de katholieke kerk kunnen nooit geen belediging zijn voor een God omdat ze nooit bedoelt zijn als (af)godsbeelden. Dit zou in tegenspraak zijn met dat er maar één God is! Het in de volksmond gebruikte woord "heiligbeelden" suggereert en geeft daarmee een verwarring aan de diepe gelovigen dat die beelden heilig zijn. Personen van betekenis in de historie voor een bepaald geloof en door een heersende religieuze groepering als een erkende heilige is verklaard, worden vaak uitgebeeld met de symboliek van hun historisch verhaal. Dit kan zijn met het wapen of andere attributen waarmee ze als martelaar werden gedood, of met een dier wat iets symboliseert enz. Een weldenkend mens ziet deze dan ook niet als afgoden en dat is ook nooit de opzet hiervan geweest. In kerken zie je de beelden van heilig verklaarden waarbij de beelden zelf helemaal niet heilig zijn. Wel vaak een respectabele vorm van kunst! Als zeer diepe gelovigen door eigen inzichten ofwel door indoctrinatie van mening gedaan zijn dat men door voor heiligenbeelden te bidden, of voorspraak daarmee te menen kunnen vragen naar hun God; zijn dat persoonlijke zaken dat andersdenkenden niet aangaat. Men weet van de belangrijkste figuur in de geschiedenis n.l Jezus zelf, niet eens hoe hij er uitzag. Toch zijn er vele miljoenen foutieve afbeeldingen van. Gespijkerd aan een kruis dat geen kruis maar een T-vorm was. Spijkers door zijn handen in plaats van door de polsen. Als evolutionist heb ik zo mijn bedenkingen, maar blijf respect houden voor alle deugdzame mensen voor wie het onmogelijk is dit anders te zien. Mijn hoop is nog, dat het onmenselijke gedrag wat nog steeds op de aarde plaatsvindt, ooit zal verdwijnen (evolueren) zodat we dan pas echt kunnen spreken over het wezen "de mens".

De bijbel is er zeer duidelijk over: (Exodus 20:4, 5) Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen. (Deuteronomium 7:25) . . .De gehouwen beelden van hun goden dient gij in het vuur te verbranden. Het zilver en het goud daaraan moogt gij niet begeren, noch het daadwerkelijk voor uzelf nemen, opdat gij er niet door wordt verstrikt; want het is iets verfoeilijks voor JHWH, uw God. (Leviticus 26:1) GIJ moogt U geen goden maken die niets waard zijn, en GIJ moogt U geen gesneden beeld of heilige zuil oprichten, en GIJ moogt geen steen als pronkstuk in UW land zetten, om U in de richting daarvan neer te buigen; want ik ben Jahweh, UW God. (Psalm 115:4-8) Hun afgoden zijn zilver en goud, Het werk van de handen van de aardse mens.  5 Een mond hebben ze, maar ze kunnen niet spreken; Ogen hebben ze, maar ze kunnen niet zien;  6 Oren hebben ze, maar ze kunnen niet horen. Een neus hebben ze, maar ze kunnen niet ruiken.  7 Handen bezitten ze, maar ze kunnen niet tasten. Voeten bezitten ze, maar ze kunnen niet lopen; Ze geven geen geluid met hun keel.  8 Degenen die ze maken, zullen net zo worden als zij, Allen die erop vertrouwen. (Handelingen 17:29) Aangezien wij daarom Gods nageslacht zijn, moeten wij niet menen dat het Goddelijk Wezen op goud of zilver of steen gelijkt, op iets wat door menselijke kunstvaardigheid en menselijk vernuft is gebeeldhouwd. (Handelingen 17:24, 25) . . .De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels 25 en wordt ook niet door mensenhanden verzorgd, alsof hij iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alle dingen geeft. (Jesaja 44:14-20) Te lang om te citeren :) Het is jammer dat de kerken die vol zitten met beelden, hun leringen niet op de bijbel baseren, maar op tradities en overleveringen. De bijbel Zelf is daarentegen een perfecte gids. en ik vindt de raad en adviezen die daarin staan met de dag steeds meer treffend worden. Meer over wat de bijbel nou echt leert, kan je lezen in het boek: "wat leert de bijbel echt?" uitgegeven door Jehovah's Getuigen http://download.jw.org/files/media_books/bh_O.pdf

Inderdaad katholieken gaan hier behoorlijk de fout mee in. Er staat duidelijk in de bijbel: "Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig (jaloers) God" (Exodus 20).

Deze beelden geven slechts aan, dat het katholicisme aan afgoderij doet en zij niet alleen hun zelf bedachte god aanbidden, maar ook nog veel andere godjes, ook zelf bedachte trouwens ernaast. Laat ze maar, als ze daar gelukkig mee zijn.

Nee hoor. Geen mens heeft de kracht iets te doen, wat God als beledigend zal kunnen opvatten. Hij staat daar gewoon boven. Bij de Katholieken is het zo, dat een beeld een driedimensionaal plaatje is. Het helpt je om je aandacht te richten. De heiligen hebben ieder zo hun sterke kanten. Als die je aanspreken, kun je je tot hem richten en bidden en op die manier je concentreren op die aansprekende eigenschappen. Dat de Protestanten die weer op een andere manier interpreteren, laat zien wat geloof eigenlijk is: geloof. En niets meer dan dat.

Niet. Of in zover er : als er al een God bestaat, is het niet aan mensen om te beoordelen over wat die wel of niet beledigend zou vinden - als belediging, een uiterst menselijke emotie, al geprojecteerd mag worden op iets groots als een god. (Hoewel de christelijke god volgens de bijbel - die volgens sommigen zijn eigen woord is- wel heeft gezegd een jaloerse god te zijn ; ook een zeer menselijke emotie). Het is een onderdeel van de relgie, en ongetwijfeld in de grond goed bedoeld. Een beetje god zou daar dus allerminst boos om worden, en misschien zelfs meewarig glimlachen. Het zijn ook geen goden die ze afbeelden, maar heiligen ; mensen die een belangrijke rol in de kerkgeschiedenis hebben gespeeld, en op een of andere manier een voorbeeld vormen voor de gelovigen. Waarom zou je daar geen plaatje van mogen maken, of het nu een foto of een beeldje is ? Het is slechts ter versiering en ter herinnering.

Het antwoord is: nee, geen gesneden/gegoten beelden maken. De profeet Jesaja refereert naar de wet van Mozes als hij schrijft:” Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden”. In de wet aan Mozes gegeven verbiedt de Heer om gesneden beelden te maken van welke gedaante dan ook. Uw eigen lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest. Heilig dan de Christus in uw harten als Here.

Bronnen:
Jesaja 42 vers 8, Deuteronomium 4 vers...

M.i. wordt hiermee bedoeld dat je je geen voorstelling/beeltenis in je hoofd van God moet maken. Dus geen verpersoonlijking maken van God. Daar hebben gipsen of stenen beeldjes niets mee te maken.

Maakt het iets uit? God bestaat niet dus kan niet beledigd worden. Dus gaat het er alleen om of iemand zich er beledigd door voelt. En dan kun je je afvragen waar zo iemand zich druk over maakt. Er zijn wel belangrijkere en leukere dingen in het leven.

Alleen voor de mensen die daar in geloven...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100