Een asielzoeker die uitgeprocedeerd is en in het zwarte circuit terecht komt en dan dood gaat,wat word daar mee gedaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

~Wat gebeurt er over het algemeen met iemand die sterft? Die wordt of begraven of gecremeerd.Of had je het idee dat ie alsnog uitgewezen wordt?

het is gewoon een mens net als jij en ik. dus begraven of gecremeerd. als hij verder geen familie heeft oid die dingen kunnen regelen word hij begraven op kosten van de staat.

Die gaat de ondergrondse sexindustrie in; een necrofiel moet ook aan zijn trekken komen.

De gemeente verzorgt de uitvaart en begrafenis. Toegevoegd na 1 minuut: Wet op de Lijkbezorging # artikel 21 lid 1 Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg. Aan hoofdstuk V wordt in dat geval geen toepassing gegeven, tenzij de overledene zijn lijk uitdrukkelijk tot ontleding heeft bestemd. # artikel 21 lid 2 Indien de toepassing van het voorgaand lid wordt verhinderd, doordat het lijk zich in een woning bevindt en de afgifte van het lijk of de toegang tot de woning wordt geweigerd, heeft de burgemeester of een ambtenaar van politie toegang tot die woning zonder toestemming van de bewoner, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. # artikel 22 De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, daaronder begrepen lijken die uit zee worden aangebracht, komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden, niet klaarblijkelijk aan anderen toebehorende goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap en, bij ongenoegzaamheid van deze, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest, dan wel de reder indien en voor zover kosten van de lijkbezorging op grond van artikel 416 Wetboek van Koophandel voor diens rekening komen. Artikel 13 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.