Christendom: Wegen de onderdelen van de triniteit even zwaar?

Christenen geloven in de triniteit van God.
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn samen één.
Maar weegt ieder onderdeel van de triniteit even zwaar?

Toen Jezus aan het kruis hing vroeg hij aan God: "Waarom heeft U mij verlaten"?
Dit wijst op een machtsverhouding waarbij de Vader 'boven' de Zoon staat.

Na Jezus' dood ging het nieuwe verbond in, waarvan Jezus zei: "je komt alleen tot God door mij'.
Hier lijkt Jezus 'belangrijker'. In het christendom wordt ook voornamelijk Jezus aanbeden.

De Heilige Geest wordt het minst aanbeden. Alsof het aanbidden van de Heilige Geest niet nodig of belangrijk geacht wordt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Volgens de Catechismus: Ieder van deze drie Personen is werkelijk God; de Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. De drie goddelijke Personen zijn één God, omdat Zij alledrie een en hetzelfde goddelijk Wezen hebben. De drie Personen zijn alledrie even volmaakt. Ieder onderdeel weegt dus even zwaar. Toen Jezus (vzmh) aan het kruis hing volgens de christenen, was dat volgens de tweenaturenleer in zijn menselijke hoedanigheid. Daarom kon hij (vzmh) twijfelen en ook God de Vader aanroepen. Toegevoegd na 5 uur: Ter aanvulling naar aanleiding van de reacties: In de vraagstelling staat 'Christenen geloven...' Niet alle christenen geloven dat. Nu niet, maar ook in het verleden niet. Het dogma van de Drieëenheid wordt niet pasklaar aangeboden in de Bijbel, zoals die is overgeleverd. Volgens de Rooms-katholieke kerk geleidelijk in de geschiedenis verschenen, vóór het christelijk bewustzijn tot een levende geloofswaarheid was gerijpt. Volgens de Kerk is het menselijk denken te beperkt om het mysterie van de H. Drieëenheid te bevatten. Tijdens het Concilie van Nicea (325) werden de arianistische opvatting van het onderscheid tussen het Zoonschap en het Vaderschap (zoals volgens mij Jehova's Getuigen nog doen, zet een reactie als ik onjuist ben) stellig afgewezen. De macedoniastische opvatting dat de H. Geest door de Zoon geschapen zou zijn werd door paus Damasus in 382 veroordeeld. Het monarchianisme uit de derde eeuw ging uit van God die enkel de Vader is en de mens Christus tot Zoon had aangenomen. Daarnaast hebben er in de loop der eeuwen verschillende zienswijzen gecirculeerd die alle door de RK Kerk zijn afgewezen als ketters. De dogmatiek van paus Dionusius zoals vastgelegd in het midden van de derde eeuw (drie goddelijke Personen, los van elkaar te onderscheiden en samen de numerieke ene Goddelijke natuur) werd verschillende keren herbevestigd.

Het antwoord dat Izmo geeft klopt. Toch wil ik de Heilige Drie Eenheid graag vanuit de Christelijk visie toelichten. En God zeide: Genesis 1:26 Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Grondtekst is El Elohim is een meervoudsvorm. Wij zijn gemaakt naar het evenbeeld van God, en de Bijbel behandelt ons als driedelig in 1 Thes. 5:23 geest, ziel en lichaam, terwijl we toch 1 persoon zijn. God sprak tijdens de schepping (het Woord) en Gods Geest zweefde over de wateren - we zien de Triniteit ook hier terug in de schepping. Johannes leert ons “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is” Johannes 1:1-3. Verder zegt Johannes over het Woord dat God was “het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid” Johannes 1:14. Wat kunnen we afleiden uit deze verzen? - God spreekt over zichzelf in meervoud. - Het Woord dat in het begin bij God was, was God. - Het Woord heeft alle dingen geschapen. - Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond met de heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader. De Here Jezus zegt dat Hij en de Vader één zijn (Johannes 10:30) in Johannes 14:6-7. vraagt Thomas aan Jezus om de Vader te laten zien. “Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; Johannes 10:27-28. Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!” Dit laat ons beseffen hoe enorm groot de Here Jezus Christus is ! en het maakt ons stil als we beseffen wat daar op Golgotha aan het kruis heeft plaatsgevonden.

Volgens de katholieke kerk, inderdaad zoals hier al gezegd is, alledrie God. Persoonlijk vind ik het woord "macht" nogal sterk in de zin van wie heeft meer macht. Jezus spreekt in de Bijbel wel over God de Vader die alleen weet wanneer het einde der tijden is enz. De uitspraak "Je komt alleen tot God door mij" betekent dat als je Jezus niet erkent als de zoon van God, dat je niet tot God kan komen. Het is niet zo dat Jezus 'belangrijker' is daardoor, het getuigt alleen van de sterke verbintenis tussen de twee. Als je met een familie vrienden wilt zijn kun je niet de ene helft liefhebben en de andere verwaarlozen. De Heilige Geest wordt in de katholieke kerk gezien als een kracht, de kracht van God, de kracht om het goede te doen en te zeggen. Jezus schonk de Heilige Geest aan zijn leerlingen. Je bid niet TOT de Heilige Geest, je bid OM de Heilige Geest, tot God. :)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100