Wat is een' gezalfde'?

Het Woord komt een aantal keer in de bijbel voor, maar wat verstaat men hieronder?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

kort gezegt U__U" als je een gezalfde bent, ben je 1 van de 144000 mensen die uitverkoren is naar de hemel te gaan. De rest blijft op aarde leven.. waar God het ook voor gemaakt heeft. Oprechte mensen die hun geloof laten zien door middel van daden. De grote schare die niemand tellen kon

Bij de wedergeboorte ( Joh 3 vs 3 ) ontvang je de Heilige Geest in je hart, je bent dan een kind van God geworden. Bij de zalving ontvang je de Heilige Geest op je ( bij Pinksteren en daarna zoals beschreven bij handoplegging in de Bijbel ). Dit heet de zalving, vaak kun je dan ook in tongen beginnen te spreken. De Here Jezus werd De Gezalfde, genoemd. De Heilige Geest in je zorgt voor de vrucht van de H.Geest en de zalving voor de gaven van de H.Geest, zoals beschreven in de Korintiers brief.

In het Oude Testament werden koningen met heilige zalfolie gezalfd als teken van bekwaammaking voor hun ambt. Het was het symbool van de Heilige Geest. Waarschijnlijk gebeurde dat ook bij priesters en profeten, al is dat niet zeker en al gebeurde dat lang niet bij iedereen. Denk bijvoorbeeld maar aan Samuël. Al is iemand, een koning bijvoorbeeld, met heilige zalfolie gezalfd en zo een gezalfde of messias, dan betekent dat nog niet dat hij daarmee ook een kind van God is. Denk maar aan Saul! Saul is door Samuël gezalfd met zalfolie uit een kruik. Zijn koninkrijk was breekbaar, net als de kruik. David daarentegen is door Samuël gezalfd met zalfolie uit een hoorn. Zijn koninkrijk is eeuwig, net als een hoorn onbreekbaar is. Overigens heeft David Saul ondanks al zijn misdaden met respect en eerbied behandeld, omdat hij een gezalfde des HEEREN was. Op zijn vlucht had hij hem verscheidene malen kunnen doden maar hij deed het niet, omdat hij de gezalfde des HEEREN niet wilde aanraken! Christus is de Gezalfde des HEEREN. De Messias. Want Hij is niet gezalfd met het symbool van de zalving, de heilige zalfolie. Hij is gezalfd met de Heilige Geest zonder mate (Jesaja 61). En eigenlijk is ook elke ware christen een gezalfde des HEEREN (zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus); ieder die de zalving van Christus deelachtig is.'

Bronnen:
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek.html/2...

Hoi Darts, 'Een gezalfde' is iemand die door iemand anders is ingesmeerd met zalf. In de bijbel wordt er vooral gesproken over 'de gezalfde'. Dit is een omschrijving die voor JC werd gebruikt. De titel Christus is de Nederlandse weergave van het Griekse woord Χριστός (Christos), dat in het Hebreeuws masjie'ach betekent, hetgeen in het Nederlands vertaald is met messias of gezalfde. Het woord gezalfde wordt in de joodse traditie gebruikt voor koningen, priesters en profeten, en er was de verwachting van de komst van "Gods gezalfde", die het joodse volk verlossen zou van de Romeinse overheersing. Volgens christenen heeft Jezus zelf verklaard de Messias te zijn toen hij na zijn arrestatie werd voorgeleid voor het joods hooggerechtshof, het Sanhedrin. Ze beroepen zich daarbij op Marcus, hoofdstuk 14. Jezus staat daarom onder christenen bekend als Jezus Christus of Jezus Messias, daarmee aanduidend dat hij de gezalfde van God zou zijn. Volgens bepaalde historici is de messiasgedachte vooral een constructie van na zijn dood die door zijn volgelingen is opgesteld. Volgens de moderne exegese is er zelfs geen aanleiding om aan te nemen dat hij ooit heeft beweerd Zoon van God te zijn. Vriendelijke groet, Alknobe

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(histor...

Het is een blijk van erkenning en versterking van de voor opvolging genomineerde of andere toekomstige positie. Zalven is een symbool voor versterking , zie de athleten in het oude Griekenland.

Zalven werd met olie gedaan. Iemand die gezalfd werd, wed gunst betoond (Ps 23:5) Werd dat niet gedaan door iemand, dan was het ook een teken van rouw. Ook was het een teken van gastvrijheid en gunst. Iemand die gezalfd is word dus een gunst betoond. Degenen die het voorrecht hebben en een aandeel aan het Avondmaal hebben, om in de hemel als koning-priesters te regeren met Jezus (Op 20:4,6; 1 Pe 2:5) (Zie ook: Mt 19:28; Lu 22:20, 28-30; Opb 3:21.) wordt een groot voorrecht verleend. Deze personen worden ook wel "gezalfden" genoemd doordat ze ook "met olie" ingewreven zijn geworden bij hun aanstelling met een verheven werk.