wat is de kerngedachte van het christendom?

Weet jij het antwoord?

/2500

De verering van Jezus Christus als Zoon van God, de unieke openbaring van het heil van God voor de mensen.

Bronnen:
http://www.iselinge.nl/Scholenplein/pabole...

Ik ben geschapen door God, de Bijbel is mijn gids, Jezus is mijn verlossing. Ik leef volgens de tien geboden, als ik ze niet breek, dan ga ik naar de hemel. Doe ik dat wel, hoogstwaarschijnlijk naar de hel. Maar dat zit allemaal wel snor, want Jezus houd van mij.

God is een drieenig God nl: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God schiep hemel en aarde en stuurde zijn enig geboren zoon Jezus naar de aarde om de mensheid te redden, ze te verlossen van hun zonden om ze na hun dood in de hemel op te nemen waar ze altijd gelukkig zullen zijn. Hij vond het volgende het belangrijkste gebod: Heb uw naaste lief als uzelf en God boven alles. Ik denk dat het gebod de kerngedachte is van het christendom.

De kern van het christendom is de verering van Jezus Christus als Zoon van God, de unieke openbaring van het heil van God voor de mensen. De evangelist Marcus vat de boodschap van Jezus als volgt samen: De joden geloofden dat Gods Messias (Christus) zou komen om het Koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Daarmee wordt bedoeld een ‘rijk’ waarin vrijheid, vrede en rechtvaardigheid heerst. Met Jezus kwam dat Rijk Gods een stuk dichterbij getuige de vele wonderen die Hij verrichte. Om het Koninkrijk Gods binnen te gaan is een radicale ommekeer van de levenswijze noodzakelijk (wedergeboorte). In de Bergrede ontvouwde Jezus zijn revolutionair programma hoe het koninkrijk Gods eruit zal zien en hoe je dit kunt binnen gaan. De tweede kengedachte is LIEFDE.

Bronnen:
wiki

De kerngedachte is dat God een koninkrijk zal oprichten, waarvan Jezus Christus de koning zal zijn/is, dat de mensheid weer in harmonie met Jehovah God, de Schepper van het universum zal brengen.

Dat God van je houdt en wil dat je vrij met hem omgaat. En dat alles wat je daarvan afhoudt (je slechtigheid, egoïsme e.d.) al door Hem is weggedaan. Hij heeft het niet zomaar aan de kant geschoven, maar bepaald dat zijn zoon Jezus ervoor zou boeten. Vergelijk het maar met iemand die voor een ander de borgsom betaalt. Als je gelooft dat Jezus ook voor jou is gestorven, mag je vrij met God omgaan. Je groeit dan ook en gaat steeds meer worden zoals God ons ooit heeft bedoeld.

Bronnen:
http://elearning.eo.nl/file.php/1/waaromjezus.htm

De antwooorden kloppen wel maar uit mijn ervaring lijkt het mij dat christenen vaak denken dat al hun zonden vergeven zijn door de dood van Christus en ze doen dan weinig om volgens de geboden te leven. Dit is in strijd met wat Jezus leert en met Jacobus die zegt dat geloof zonder werken niets is. Werken zijn dan niet iets wat je uit berekening doet.

Eigenlijk kun je de bijbel verkleinen in een zin, namelijk, hebt uw naasten lief als uzelf. Dit is de kern en het fundament van het Christendom.

Geloofsbelijdenis van Nicea Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen

De kern van het Christendom is het evangelie, het evangelie is dat Christus voor onze zonden gestorven is, begraven is en op de derde dag weer opgewekt is. (1 Korinthe 15:3,4).

Gods Zoon is naar deze wereld gezonden om de zonde der wereld op Hem te nemen als lam Gods, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft in de hemel. Wij geloven dat Hij terug zal komen om als Koning te regeren en dat Hij nu gezeten is aan de rechterhand van God.

-De leer van de verbinding van het aardse naar de hemel. -Dit vind je terug in het symbool van het kruis. -Het horizontale = De aarde. Het verticale = de hemel. -Dit symbool dat voor christendom staat verwijst naar moreel 'gewenst gedrag' en kan gezien worden als aansporing om in navolging van Jezus naar wetten van God te leven.

De meest primaire kerngedachte is dat er in een leefgemeenschap een aantal basisregels moeten zijn waar aan gehouden moet worden, omdat je jouw leven niet los van jouw omgeving kunt verbeteren en je jouw omgeving nodig hebt om jezelf op een hoger plan te brengen, en wilt verbeteren, dit is gedurende de evolutie in de duizenden jaren duidelijk geworden. Daarvoor zijn een aantal "leefregels" opgesteld die uiteindelijk in de vorm van bijbel,tenach,koran enz. zijn beschreven.Eigenlijk is er geen kerngedachte van het christendom, maar is het een universele kerngedachte.

Die zijn uitgelegd in de Dordtse Leerregels. Ze zijn onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: - Voorrede - Hoofdstuk 1 > Van de Goddelijke verkiezing en verwerping > Verwerping der dwalingen - Hoofdstuk 2 > Van den dood van Christus, en de verlossing der mensen door dezen > Verwerping der dwalingen - Hoofdstuk 3 en 4 > Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God, en de manier van deze > Verwerping der dwalingen - Hoofdstuk 5 > Van de volharding der heiligen > Verwerping der dwalingen - Besluit Je kunt deze rustig nalezen op:

Bronnen:
http://www.online-bijbel.nl/dordtseleerreg...

De Catechismus uit 1948 van het bisdom Den Bosch begint, zoals volgens mij, met als eerste vraag: Waartoe zijn wij op aarde? Gezien het de eerste vraag is, moet dat toch het belangrijkste zijn? Het antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn. Vrees God en onderhoud zijn geboden; dat is de gehele mens. Pred. 12, 13.

Eigenlijk zijn de kerngedachte van al de godsdiensten hetzelfde alleen worden die anders uitgedrukt de kerngedachten zijn : wees lief tegen iedereen, pest niemand ,de aarde is een gave vernietig die niet, iedereen is evenwaardig,... zo kan je wel blijven doorgaan maar als je het samenvat is het gewoon: "LIEFDE VOOR ALLES".

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100