Op welke dag begon God met de schepping?

Volgens het scheppingsverhaal deed God het in 6 dagen en rustte hij op de 7de dag. Welke dag van de week is de 7de, zondag?

Zoja waarom vallen zoveel mensen hem op zondag dan lastig met gezang en gebeden terwijl hij een rustdag heeft?

Toegevoegd na 28 minuten:
Naar aanleiding van de reactie van Menno; als de 7de dag de zaterdag is, Sabbat. Waarom wordt er dan op zondag zo moeilijk gedaan mbt de openingstijdenwet van winkels?

Weet jij het antwoord?

/2500

Hij begon volgens de christelijke leer op Maandag. De hebreeuwse , oudere leer laat hem op Zondag beginnen. Dat zingen en bidden klinkt de heer als miziek in de oren. Toegevoegd na 39 seconden: MUZIEK!

de zevende dag is de sabbat, de zaterdag God voelt zich niet lastig gevallen op de rustdag door lofprijzing, sterker in de Bijbel roept hij daar toe op. de rust doelt op niet werken voor geld (buiten nodige zaken zoals politie, verpleging enz) of andere dingen die je wekelijks veel van God weghouden. je krijg op de sabbat de kans je te richten op God zonder de onrust van andere wekelijkse beslommeringen. Toegevoegd na 1 dag: zie nu pas de toevoeging dat is een theologisch verhaal, even van wiki dit volgende geleend omdat daar vrij kort en helder word uitgelegd waarom (en hoe discutabel dat eigenlijk is) de sabbat ingeruild is voor de zondag, de zondagsheiliging is namelijk net als de kinderdoop onbijbels "Argumentatie De zondagsheiliging wordt gebaseerd op het vierde gebod uit de Tien geboden. Dat luidt als volgt (Nieuwe Bijbelvertaling): Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. De sabbatdag is de zaterdag. Dat men nu de zondag als rustdag ziet, heeft te maken met het geloof dat Jezus Christus op de eerste dag van de week is opgestaan uit de dood. Op zondag wordt dit herdacht. Er is echter voor christenen geen rechtstreeks argument uit de Bijbel om op die dag te rusten." http://nl.wikipedia.org/wiki/Zondagsheiliging

Moeilijk op 'n maandag te beginnen als de maan nog niet als dusdanig op aarde zichtbaar is, of op zondag, als zonnestralen de aarde nog niet bereiken, of op venus-dag (vendredi) of freya-dag, of op stur-dag (satur-day) als deze godheden nog niet zijn geboren. Waar zijn jullie toch mee bezig? 6 fases gingen blijkbaar de huidige fase vooraf waarin God toelaat dat iemand hem voor 'n dwaas houdt, maar zijn dag, de dag des 'heren' wordt daardoor niet afgewend. Jehovah God begon zijn activiteiten vooraleer er van 'weekdagen' sprake was, in een stadium dat de aarde in niks verschilde van dat wat geleerden thans nog op miljoenen planeten doorheen het universum vaststellen, maar omwille van het eventuele begripsvermogen, liever niet onder de aandacht van hiermee niet toegeruste mensen brengen. Dwazen/Idioten blijven nu eenmaal dwazen/idioten, zelfs al ligt de waarheid zo maar uitgestald voor hun waarnemingsvermogen. Toegevoegd na 5 minuten: Spreuken zegt dat het gebed van goddelozen en dwazen hem niet bereikt, laat staan hun kakofonie en tartende aan hun afgoden opgedragen lofzangen die hem als provocatie in de oren klinken tot hem toegang zouden vinden. Of dachten de Israëlieten dat hun lofzangen aan het gouden kalf God van zijn voornemen met hen zou afbrengen, en dat hij zou terugkomen op zijn besluiten hen in de woestijn te doen vallen?

Er is geen bijbelse reden om te beweren dat de scheppingsdagen elk 24 uur duurden. In de bijbel is het woord „dag”, net als in het dagelijkse spraakgebruik, een rekbare term, waarmee tijdseenheden van verschillende lengte worden uitgedrukt. In Genesis 2:4 worden alle zes de scheppingsdagen in hun totaliteit aangeduid als één „dag”. Het Hebreeuwse woord dat in de bijbel met „dag” is vertaald, kan eenvoudig „een lange tijd” betekenen.

Een vraag als deze is natuurlijk altijd vaag. Je vraagt om feiten waarvan de meeste mensen zeggen "Ik weet niet of het bestaat, maar er is vast iets" Anyway, de bron hierbij vermeld is misschien best interessant. Ik denk ook dat zondag gewoon de 7de dag is. Verder voelt God zich inderdaad niet lastig gevallen op de rustdag door lofprijzing.

Bronnen:
http://www.youtube.com/watch?v=BNf-P_5u_Hw

Op de dag toen er nog geen dagen waren. Toegevoegd na 2 dagen: -In de tijd van de babyloniërs (dus lang na de z.g. schepping (voor mij de oerknal, het is maar wat je wilt zien), had men nog geen telescopen en kon men de sterrenhemel slechts met het blote oog bestuderen. -Men beschouwde de Zon en de maan, evenals de vijf zichtbare planeten Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus als "wandelende" persoonlijke sterren. -Men veronderstelde dat hier de Goden wel moesten zetelen. -Elke regerende God te beginnen met de God van de zon (Ra) dan de Goden Luna en zo verder. Zeven Goden, dus zeven dagen!

Laat dit ene feit echter niet aan UW aandacht ontgaan, geliefden, dat bij god één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. (2 petrus 3:8)

Bronnen:
Bijbel

Lees even Genesis 1:1 nogmaals: In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin of eerder of als eerst. Wanneer dit geweest is, weten wij mensen niet. Dan gaat Genesis 1:2 verder over de toestand van de aarde, donker en vormloos, en dat Gods geest over de wateren zweefde. Genesis 1:3 zegt dat hij licht ging scheppen en (v5) een eerste dag. Let op: EEN eerste dag en geen DE eerste dag. Dit duidt op een tijdsperiode en en geen dag van 24 uur. Er was tijd nodig voor de ontwikkeling van leven op aarde. In de spraak word het woord dag vaker met meer betekenissen gebruikt dan een periode van 24 uur. Zoals toen God zei: Op de dag dat gij daarvan eet ..... (het moment) Het woord "dag" kan ook de tijd zijn wanneer het licht van de zon aanwezig is. Zie ook Psalm 90:4 en 2 Petrus 3:8 Dus EENS begon hij te scheppen door met de hemel en aarde te beginnen, maar dit was niet in de eerste dag of periode. Indien archeologen dus gesteenten vinden die ouder zijn dan de mens is dat dus mogelijk. Maar hoe we weten hoe lang de gehele schepping heeft geduurd is voor een andere vraag.

De dagen werden pas later verzonnen door de mensen, dus die hadden toen geen naam. Trouwens.. de dagen duurde toen hij begon ook nog geen 24 uur, want die ontstonden pas na het maken van de grote lampen (zon en maan), en zeer waarschijnlijk zijn de aardse dagen sowieso niet dezelfde als de dagen die God beleefde.

De mens heeft de tijd ingedeeld om het ''overzichtelijk'' te houden en structuur te krijgen in de tijd.Om een vergelijking te trekken:Dieren hebben al geen tijdsbesef.Die leven met seizoenen en een dag en nachtritme. Dus wanneer op welke dag begon God met de schepping?Op de geboorte van de tijd.Klinkt vaag,en dat is het ook...

De christenen zeggen de 7de dag is de laatste dag dus de rustdag. De joden zeggen dat de laatste dag de sabbat is die al ingaat op vrijdagavond na zonsondergang. En zo staat het ook geschreven in de bijbel(OT) In het hebreeuws klinken de dagen ook gewoon eerste dag tweede dag derde dag enz.(jom rishon jom sheenie jom sliesie ett) dus de zevende dag ruste god van al zijn werk was en is nog steeds de shabat/zaterdag. Wat de winkeltijden betreft in Nederland, dat is gebaseerd op Nederlandse dagen dus zaterdag wordt niet erkent als sabbat, dat is zondag. Juist op de rustdag is het eervol om god te aanbidden te bedanken en lofliederen te zingen.

God schiep hemel en aarde in 6 dagen. Zondag was de eerste scheppingsdag. En de 7e dag ruste Hij van al zijn werk en ziet het was zeer goed! Hij zegt het en het is er, Hij gebied en het staat er. God is een Geest die nooit moe wordt. Met de opstanding van de Heere Jezus op de zondag is de zondag als rustdag ingevoerd. Deze rustdag is een dag om met elkaar samen te komen en Hem te dienen en is een andere dag dan de 6 doordeweekse dagen. Zie dat in het 4e gebod der 10 geboden die door God zelf geschreven zijn.

Oorspronkelijk was zondag de 1e dag en zaterdag de 7e dag, net zoals nu in kalendersystemen nog wel eens wordt gebruikt. Voor de joden was zaterdag dus de rustdag, de sabbat. Maar toen kwam er een Jezus en die vond het een goed plan om dood te gaan en op een zondag weer op te staan uit de dood. In 321 vond keizer Constantijn dat zo geweldig, dat hij bepaalde dat de zondag voortaan de rustdag zou zijn. Toegevoegd na 2 uur: Ik geloof overigens dat er al groepen christenen waren die de zondag in acht hielden voordat Constantijn dat zo besloot, maar hij heeft het "wereldwijd" zo gemaakt.

In de bijbel wordt niet specifiek een dag bij naam genoemd wanneer God een begin maakte met de schepping. Wel wordt het bericht over elk van de zes scheppingsdagen besloten met de woorden: „En het werd avond en het werd morgen:” een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde dag (Ge 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). De zevende dag wordt echter niet op deze wijze afgesloten, waaruit blijkt dat deze periode, waarin God rustte van zijn scheppingswerken met betrekking tot de aarde, voortduurde. In Hebreeën 4:1-10 gaf de apostel Paulus te kennen dat Gods rustdag in zijn generatie nog steeds voortduurde, en dat was meer dan 4000 jaar nadat die rustperiode, de zevende dag, was begonnen. Hieruit blijkt duidelijk dat elke scheppingsdag, of werkperiode, op zijn minst duizenden jaren lang was. Zoals A Religious Encyclopædia (Deel I, blz. 613) opmerkt: „De scheppingsdagen waren dagen of tijdruimten waarin het scheppingsproces plaatsvond, maar geen dagen van elk vierentwintig uur.” De zes tijdseenheden of scheppings-„dagen” die gewijd waren aan het gereedmaken van de planeet Aarde, worden in Genesis 2:4 in hun totaliteit aangeduid als één „dag”: „Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde ten tijde dat ze werden geschapen, op de dag waarop God aarde en hemel maakte.” De situatie van de mens is niet te vergelijken met die van de Schepper, die zich niet binnen ons zonnestelsel bevindt noch de invloed ondergaat van de verschillende cyclussen die zich als gevolg van de beweging van de hemellichamen van ons zonnestelsel voordoen. De psalmist zegt over God, die van onbepaalde tijd tot onbepaalde tijd is: „Want duizend jaren zijn in uw ogen slechts als de dag van gisteren wanneer die voorbijgegaan is, en als een wake in de nacht” (Ps 90:2, 4). In overeenstemming daarmee schrijft de apostel Petrus dat „bij Jehovah één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag” (2Pe 3:8). Voor de mens vertegenwoordigt een periode van 1000 jaar zo’n 365.242 afzonderlijke tijdseenheden van dag en nacht, maar voor de Schepper kan het eenvoudig één ononderbroken tijdsperiode zijn waarin hij een begin maakt met een zinvolle activiteit en deze ook tot een succesvol einde brengt, net zoals een mens ’s morgens met een taak begint en deze aan het eind van de dag klaar heeft. Dit is één mogelijke zienswijze over de scheppingsdagen, anderen geloven dan weer in 6 dagen van 24 uur. ;-)

Op geen enkele dag. Toen God met scheppen begon was er nog geen dag. Die moest hij eerst nog scheppen. 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.

God begon op de eerste dag net de schepping. De zaterdag is de 7e dag, later heeft de een of andere romeinse keizer van de zondag de rustdag gemaakt. Heel belangrijk zal het ook niet zijn op welke dag je rust, als het maar een dag is, een rustdag is goed voor de mens.

Je zou haast zeggen op zondag, want de zaterdag (7e dag) was de rustdag (sabbat). Maar ja, ik was er niet bij, dus weet het niet zeker en wat maakt het ook uit. De sabbat wordt door Joden en ik geloof ook door Mohammedanen gevierd als rustdag. De Joden hanteerden nog de maandkalender en die liep op een gegeven moment een beetje achter. De Christenen hadden daar betere ideeen over. Waarschijnlijk is de verschuiving ontstaan bij het invoeren van de juliaanse en gregoriaanse kalender.

Het maakt niet zoveel uit welke dag de rust dag is, als je maar 1 dag per week rust neemt, dat is gewoon wat je lichaam nodig heeft. En mensen vallen god niet lastig met gezang, dat is aanbidding naar god en bidden is praten met god, God houdt hier van, net zoals ook praat mensen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100