Wat is de betekenis van het Menora, het symbool van het Jodendom?

Weet jij het antwoord?

/2500

De menora symboliseert het brandende braambos dat Mozes zag op de berg Sinaï. Toegevoegd na 1 minuut: En: De menora is een symbool van het licht van geloof en hoop.

Een menora is een zevenarmige kandelaar. In het bijbelboek Exodus, hoofdstuksen 25 en 37, staat beschreven hoe Mozes zelf van God te horen en te zien kreeg hoe de kandelaar vervaardigd moest worden. Het licht van de menora verwijst naar het Goddelijke licht. De joodse mystieke traditie leert dat de middelste arm van de menora bezield is door de overvloedige stroom licht van boven, waardoor deze het licht door kan geven aan de andere zes armen. Sinds de verwoesting van de tempel in het jaar 70 van onze jaartelling functioneert de menora niet meer in de joodse liturgie. In de loop van de tijd werd de menora het symbool van het Jodendom. Tegenwoordig vind je er één in bijna iedere sjoel (synagoge). Na de oprichting van de moderne staat Israël werd de menora het officiële symbool van het land. Toegevoegd na 43 seconden: hoofdstuksen = hoofdstukken

Bronnen:
http://www.oudekerkvoorburg.nl/werving-oud...
http://www.sintjandedoper.nl/kerkelijkjaar-32.htm

In het Bijbelboek Hebreeën geeft Paulus onder inspiratie te kennen dat de tempelregeling, zoals ze aan Mozes was geopenbaard, een beeld was van de onzichtbare regelingen, waarbij de 'tegenbeeldige priesters van het nieuwe verbond' dienst verrichten in de 'grotere en niet met handen gemaakte tent'. De zevenarmige kandelaar, die zich in het 'heilige' bevond, is een voorafschaduwing van de verlichtende werkzaamheid van Gods heilige geest op aarde, superieur aan het 'licht van de zon', die enkel fysiek licht geeft vgl Openbaring 1: 12 En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak, en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden lampenstandaarden, 13 en in het midden van de lampenstandaarden iemand gelijk een mensenzoon, bekleed met een gewaad dat tot de voeten reikte, en aan de borst omgord met een gouden gordel.  16 En in zijn rechterhand had hij zeven sterren, en uit zijn mond kwam een scherp, lang tweesnijdend zwaard te voorschijn, en zijn gelaat was als de zon, wanneer ze in haar kracht schijnt. 17 ... En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: „Vrees niet. Ik ben de Eerste en de Laatste,  20 Wat het heilige geheim betreft ... De zeven sterren betekenen de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven lampenstandaarden betekenen zeven gemeenten. De joodse staat probeert nog steeds een rol als lichtgever op te eisen, maar heeft gefaald. De Menora was dus de voorafschaduwing van het priesterlijke optreden van de Christus vanuit de onzichtbare hemel via zijn aardse zichtbare vertegenwoordigers. Deze zijn echter doorheen de eeuwen in gebreke gebleven 'licht van God' te laten weerkaatsen, en ze zijn een onafhankelijke koers gaan varen, en 'dwaallichten geworden (Vgl Judas 11 Wee hun, want zij zijn het pad van Ka̱ïn opgegaan en ... 12 Deze mensen zijn de onder water verborgen klippen op UW liefdemaaltijden, terwijl zij met U feestmaal houden, herders die zonder vrees zichzelf weiden; waterloze wolken, door winden heen en weer gedreven; bomen in de late herfst, maar zonder vrucht, tweemaal gestorven, ontworteld; ... sterren zonder vaste baan, waarvoor de donkerheid van de duisternis voor eeuwig is weggelegd. In de volgende twee hoofdstukken van Openbaring staan de voorwaarden waaraan ware christenen in 'de dag des heren' moeten voldoen om goedgekeurde dienst te kunnen verrichten onder het Nieuwe verbond, om als 'lichtgevers in eendracht met de bron van dat licht, Jehovah God en via zijn middelaar, de Christus zelf', te kunnen fungeren.