Waar haalde, de schrijvers van de bijbel de informatie vandaan?

Mattheus en nog een paar andere hebben de bijbel geschreven. Die informatie werd gehaald van Jezus. Jezus haalde, denk ik informatie over leven enz, van god. Maar hoe kwam god weer aan die informatie. Als god kan denken, zoals mensen dus, want anders had Jezus ook bepaalde informatie niet, moet god toch als mens op aarde geboren zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

je hebt vast wel eens gehoord van de heilige 3 eenheid, of te wel Jezus, God, de Heilige geest zijn een. dat betekend dat Jezus god helemaal was of deels god was, al snap je wat ik bedoel. en god schiep de mens naar zijn evenbeeld, dus het 'denken' komt ook bij hem vandaan, want hij was 'het begin'. en omdat hij sinds de eerste mensen, zoals de bijbel ons vertelt, en het nu alles heeft kunnen volgen, wist hij alles, en dus Jezus ook.

Bronnen:
mijn eigen Bijbel/Christelijke kennis

God kan niet denken...hij is het Denken, god weet niets, hij is het Weten, god bestaat niet, hij is het Zijn.

De schrijvers van de bijbel kregen inspiratie van GOD, want ze werden gedreven door de HEILIGE GEEST, dus dat is dan de waarheid zonder enige twijfel, miljoenen mensen geloven hierin de hele mensheid door, zolang de aarde bestaat.

De bijbel zelf zegt in 2 Timotheus 3:16,17: “De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid,”. Daarom noemen we de bijbel ook wel het woord van God. Jezus heeft voordat hij naar de aarde kwam misschien wel miljoenen jaren, zo niet langer, in de hemel geleefd bij God. Toen God begon te scheppen was Hij namelijk met hem begonnen zoals we lezen in Openbaring 3:14: “En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Deze dingen zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping door God:” In Spreuken 8:22-31 wordt verhaald over de tijd dat Jezus bij God in de hemel was, nog voordat de aarde gemaakt was. Jezus wordt hier een meesterwerker genoemd naast God. Als zij zolang en zoveel samengewerkt hebben, dan is het duidelijk waar Jezus zijn kennis vandaan heeft. Daar hij volmaakt was kon hij de kennis ook volmaakt gebruiken. Spreuken 8:22-31: “Jehovah zelf heeft mij voortgebracht als het begin van zijn weg, als het vroegste van zijn werken van oudsher. 23 Vanaf onbepaalde tijd was ik aangesteld, van de aanvang af, vanaf tijden vroeger dan de aarde. 24 Toen er geen waterdiepten waren, werd ik als met barensweeën voortgebracht, toen er geen bronnen waren, zwaar beladen met water. 25 Voordat de bérgen waren neergelaten, vóór de heuvels, werd ik als met barensweeën voortgebracht, 26 toen hij de aarde nog niet had gemaakt, noch de open ruimten, noch het eerste gedeelte van de stofmassa’s van het productieve land. 27 Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar; toen hij een kring over de oppervlakte van de waterdiepte verordende, 28 toen hij de wolkgevaarten daarboven verstevigde, toen hij de bronnen van de waterdiepte krachtig maakte, 29 toen hij de zee zijn verordening stelde, dat de wateren zelf zijn bevel niet zouden overschrijden, toen hij de grondvesten der aarde verordende, 30 toen werd ik als een meesterwerker naast hem, en ik werd degene op wie hij dag aan dag bijzonder gesteld was, terwijl ik te allen tijde vrolijk was voor zijn aangezicht, 31 vrolijk over het productieve land van zijn aarde; en de dingen waarop ik ten zeerste gesteld was, waren bij de zonen der mensen.” Jehovah God is de alwijze, almachtige Schepper, de bron van alle kennis, wat blijkt uit Romeinen 11:33: "O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk [zijn] zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!"

De eerder gegeven antwoorden gaan uit van het bestaan van een god dus daar zal ik verder niet op ingaan. Er zijn ook veel mensen die denken dat god niet bestaat (of bestaan heeft). Zij hebben verschillende theoriën over het ontstaan van de bijbel. Met name het oude testament bevat veel symboliek en verhalen die bedoeld lijken als metafoor (het scheppingsverhaal, de ark van noach). Het lijkt erop dat verhalen die generaties lang mond-op-mond verteld zijn maar eens een keer op papier zijn gezet. Om authentiek te lijken zijn waargebeurde zaken of verhalen over gebeurtenissen uit het verleden zoals aardbevingen, overstromingen e.d. vaan opgenomen in deze verhalen. Het nieuwe testament bevat veel informatie over Jezus. Veel wetenschappers denken dat Jezus bestaan heeft als historische figuur die in zijn tijd veel aanhangers heeft gekend. Delen uit zijn leven zijn (al dan niet aangepast) opgeschreven in de bijbel. Overigens zijn er veel meer verhalen geschreven maar de kerkbestuurders hebben tijdens verschillende concilies (bv. Eerste Concilie van Nicea in 325 nc) uitgangspunten geformuleerd over hoe de kerk aankijkt tegen de bijbel, de figuur Jezus e.d. Ook de 'canon van de bijbel' is op een dergelijk Concilie bepaald. Dus mensen hebben toen besloten wat wel en wat niet in de bijbel mocht. Toegevoegd na 36 seconden: vaan = vaak Toegevoegd na 3 dagen: Omdat je vraag interessant is ben ik nog even verder gaan zoeken. In de eerste link hieronder vind je een wikipediapagina over de bijbel. Met betrekking tot je vraag is interessant dat de bijbel in de loop van duizenden jaren is ontstaan en dat de samenstelling ervan pas veel recenter is vastgesteld. Dit is te vinden onder de kopjes 'Samenstelling van de Bijbel' en 'Boeken'. De tweede link ondersteunt de opmerking uit de 2e alinea van mijn antwoord dat men heeft geprobeerd de bijbel geloofwaardiger te maken door allerlei zaken als feiten of geschiedenis te publiceren die weliswaar ooit gebeurd zijn, maar niet in verband staan met de gebeurtenissen zoals beschreven in de bijbel. Op deze pagina worden diverse aantoonbare historische onjuistheden in de bijbel genoemd.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_B...

Als je een serieus antwoord wil, allereerst is het oude testament opgeschreven door mensen, met behulp van god, daarna is er nog een mondelinge wet toegepast(als het je echt interesseert kun je alles nalezen op wikipedia) Het nieuwe testament is een ander verhaal...dat is voortgevloeid uit verhalen rondom Jezus. Maar 'unknown', als je meer wilt weten, lees eens wat meer daarover dan kom je ervan zelf achter! Succes!

Waarschijnlijk waren de heren die je noemt analphabeet, mede gezien de tijd waarin ze leefden en hun afkomst. De verhalen in de bijbel zijn dus door sprookjesvertellers of fantasten gemaakt en ik zou ze dan ook maar niet te serieus nemen.