Moet je op een algemene vergadering eerst statuten laten goedkeuren of eerst bestuursleden (her)benoemen?

Wat is de juiste volgorde op de agenda voor een algemene vergadering. Eerst bestuursleden (her)benoemen of eerst nieuwe statuten goedkeuren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Eerst dit: "Wanneer het de statutenwijziging van een vereniging betreft, dan besluit de algemene ledenvergadering tot de wijziging. Ook bij de vereniging kan goedkeuring van een ander orgaan of andere instantie verlangd worden. De statuten bepalen hoeveel leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn om tot statutenwijziging te kunnen besluiten. Tenzij de statuten anders bepalen is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. Is de vereniging bij notariële akte opgericht, dan moet de statutenwijziging ook bij notariële akte plaatsvinden en tevens dient deze wijziging te worden opgegeven bij de Kamer van Koophandel." http://www.vrijthofnotarissen.nl/non-profit/statutenwijziging-stichting-vereniging Verder: er is geen wettelijk voorgeschreven volgorde voor de agenda van de algemene ledenvergadering. Een advies mag wel zijn om een logische volgorde daarin te brengen, bijv.: rekening/verantwoording bestuur, verslag kascontrolecommissie/accountant, goedkeuring jaarstukken, verlenen van décharge aan de bestuursleden. Zelf zou ik kiezen voor de volgorde: (her)benoemen bestuursleden, dan statutenwijziging. Dan weten de leden vooraf wie de hand zal (moeten) gaan houden aan de statuten die gewijzigd zullen gaan worden. Houd ook rekening met het volgende: Boek 2. Rechtspersonen Titel 2. Verenigingen Artikel 42 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Aan de afdelingen waaruit de vereniging bestaat en aan afgevaardigden moet het voorstel ten minste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis zijn gebracht; de vorige zin is alsdan niet van toepassing. 3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. (...)"

Legaal maakt dat niet uit. Het blijft de ALV die over beide zaken beslist, ongeacht oud of nieuw bestuur. Toen ik zelf verantwoordelijk was voor de agenda heb ik de wijziging van het huishoudelijk reglement (geen statutenwijziging, maar ik zou dezelfde procedure volgen) eerst op de agenda gezet, en de bestuursverkiezing daarna. Dat is natuurlijker omdat het oude bestuur de wijziging op de statuten/HR heeft opgesteld, of er in ieder geval verantwoordelijk voor is, dus is het logisch dat het oude bestuur die ook voorlegt aan de leden. Bovendien is een bestuurswissel ook een feestelijk moment. Afscheid nemen van het oude bestuur, het nieuwe bestuur feliciteren, als je dat als allerlaatste doet, kun je (afgezien van eventuele rondvraag) direct door naar de borrel.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100