Mag je vuurwerk naar iemand / een dier / iemand's huis of terrein toegooien?

Mag je (aangestoken) vuurwerk in de richting van iemand, een (huis)dier), of iemand's huis of bijvoorbeeld zijn achtertuin gooien?

Als het niet mag op basis van welk wetsartikel is dit strafbaar?

Toegevoegd na 3 uur:
Bovenstaande vraag is NEUTRAAL gesteld, ik ben NIET van plan om dit uit te proberen, ik ben eerder bang hier vroeg of laat slachtoffer van te worden, in dat geval wil ik wel graag weten waar ik mee te maken heb, juridisch gezien.

Als je een vraag als de bovenstaande leest en hem anders interpreteert, uitgaat van een vijandige houding dan is dat zeker niet iets dat objectief uit bovenstaande tekst is af te leiden. Dergelijke interpretaties zijn dan ook niet mijn verantwoordelijkheid.

Prettige jaarwisseling toegewenst aan een ieder, maar probeer wel te lezen wat er staat.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee dat mag niet. je kan iets vernielen of iemand verwonden. Wetsartikelen: Artikel 308 1.Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. 2.Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. Wetboek van Strafrecht Titel XXVII. Vernieling of beschadiging Artikel 350 1 Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie. 2 Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.

Nee dat mag niet Je brengt mensen/dieren ermee in gevaar.

Nee, dat mag niet. Volg de gebruiksaanwijzingen op en gebruik vuurwerk zoals je het behoort te gebruiken, dan is het ook het minst gevaarlijk. Maar van mij mag je het uitproberen als er politie in de buurt is. Volgens mij ben je vrij zeker van een taakstraf......

Natuurlijk mag dat niet.je moet vuurwerk gebruiken waar het voor gemaakt is .En deze is er niet voor om naar mensen dieren etc te gooien.

Vuurwerk moet je eerst neerzetten, leggen of in een houder plaatsen (vuurpijlen) en dan pas aansteken. Daarmee staat de plaats waar het vuurwerk zijn ding gaat doe vast. Als je met vuurwerk gooit, kan het stuiteren en een andere kant op gaan. Daarom moet je dat niet doen. Het gooien van brandend vuurwerk naar mensen en dieren kan zelfs als (poging tot) mishandeling gezien worden. Zelfs een heel klein vuurpijltje of rotje kan je een oog kosten, een buurjongen heeft dit een paar jaar geleden ervaren. Er worden niet voor niets steeds meer camera's geplaatst voor toezicht (en latere bewijsvoering). Deze camera's werken OOK 's nachts. Afgezien van alle wettelijke regels moet je het gewoon niet willen om met vuurwerk te gooien. Alcoholgebruik en vuurwerk afsteken gaan ook slecht samen. Er zijn tig regels voor maar het beste is je gezonde verstand gebruiken. Als je alleen al weet dat de meerderheid van de vuurwerkslachtoffers dit geworden zijn door aangestoken vuurwerk van anderen , zegt dat -lijkt me- genoeg. Je wenst een ander toch ook een GELUKKIG NIEUWJAAR?!

De nationale 'vuurwerktraditie' vind ik sowieso al een enorme inbreuk op mijn lichamelijke en geestelijke integriteit, vanwege het buitenproportionele lawaai en de vervuiling van de lucht die ik noodzakelijk moet inademen om in leven te blijven. Ik kan me er domweg niet aan onttrekken. Gezien de weersomstandigheden vrees ik vanavond met grote vreze vooral voor iedereen met luchtwegklachten. Een stap verder gaat het als er vuurwerk gericht op mij, mijn gezinsleden, huisdieren en erf wordt afgestoken. Dat zijn even zo vele pogingen tot mishandeling, dan wel vernieling. In die juridische sfeer moet je het naar mijn mening zoeken. Of iemand je bestookt met een al dan niet legale donderslag of met een kapot bierflesje maakt in wezen niets uit. Het gaat om de schade die iemand willens en wetens aan jou, je naasten, je huisdieren en je eigendommen veroorzaakt.

Nee, uiteraard niet!!! Vind dit ook een idiote vraag trouwens. Wat zou jij ervan vinden als een ander vuurwerk naar jou / jouw (huis)dier / huis / achtertuin gooit? Toegevoegd na 52 minuten: Gezien jouw reacties Mlodewijk bij de antwoorden: ik denk inderdaad, dat je de vraag niet hebt geformuleerd zoals je bedoelde. Dat is het punt denk ik. Als het mij duidelijk was geweest wat je precies bedoelde, dan had ik ook een ander antwoord gegeven :-) Ik wens jou en iedereen een gelukkig en gezond 2011 toe. Dat iedereen maar zo verstandig mogelijk omgaat met vuurwerk!

Het eerste dat terecht bij iedereen naar voren komt is: Nee, natuurlijk mag dat niet. Maar jij vraagt je af op grond van welk wetsartikel dat dan niet mag. Dat vind ik wel een interessante vraag. Nergens in de wet staat letterlijk dat je niet met vuurwerk naar anderen toe mag gooien. Maar ik heb even wat gezocht en ik denk dat het onder baldadigheid zou vallen. Baldadigheid wordt strafbaar gesteld in artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht en luidt als volgt: Artikel 424 1.Hij die op of aan de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats tegen personen of goederen enige baldadigheid pleegt waardoor gevaar of nadeel kan worden teweeggebracht, wordt, als schuldig aan straatschenderij, gestraft met geldboete van de eerste categorie. 2.Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete van de eerste categorie worden opgelegd. In dit geval lijkt de straf laag, maar dat komt omdat dit artikel alleen van toepassing is zolang niemand daadwerkelijk schade heeft opgelopen. Op het moment dat er daadwerkelijk een persoon verwond wordt komen we terecht bij mishandeling (art. 300) en bij zwaar lichamelijk letsel zware mishandeling (art. 301). Poging tot mishandeling bestaat niet in onze wet. Als geen persoon maar een dier verwond raakt of als er bijvoorbeeld iets in jouw tuin wordt beschadigd, belanden we bij vernieling (art. 350): Artikel 350 1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. Mocht het voorkomen dat jij, je dier of je woning bekogeld wordt met vuurwerk dan kun je dus met recht contact opnemen bij de politie. Het is vaak van de omstandigheden van het geval afhankelijk wat er wel en niet bewezen kan worden. Het is altijd aan te bevelen om zo goed mogelijk te onthouden hoe de daders eruit zien zodat je een goed signalement kunt opgeven. Ook is het raadzaam om foto's te maken van de beschadigingen/verwondingen.

nee natuurlijk mag dat niet, hoe kom je op zo,n vraag!!!!!!!! als je dat doet vraag je echt om een knal voor je harses. het is opzettelijk proberen om iets of iemand letsel toe te brengen, of schade aan eigendommen. als zoiets gebeurd mag je zelf voor de schade opdraaien, en bij letsel zoals als er invaliditeit uit voort komt, kan dat je je hele leven blijven achtervolgen.

(Poging tot) moord/doodslag als een persoon wordt bekogeld met vuurwerk. (poging tot) toebrengen van lichamelijk letsel. (Poging tot) beschadiging van eigendommen als je huisdier wordt bekogeld. (Poging tot) dierenmishandeling Als het mislukt dan is het poging tot, helaas wordt poging tot en de laatste 2 niet erg streng gestraft. De wet ziet dieren nog steeds als dingen.

nee dit mag niet. maar je kan wel aan de politie vragen wat de straf is. LET OP: als je belt bel niet 112 bellen maar 0900-8844 http://www.politie.nl/Contact/

Bronnen:
http://www.politie.nl/Contact/

Iemand laten schrikken is niet strafbaar. Anders wordt het zodra er schade of letsel ontstaat. De strafbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht zijn niet op jou van toepassing. Dat is iets tussen dader en justitie. Op jou is art. 6:162 uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing: De schade als gevolg van een onrechtmatige daad kun je verhalen op de dader(s). Je schreef namelijk: (...) ik ben eerder bang hier vroeg of laat slachtoffer van te worden, in dat geval wil ik wel graag weten waar ik mee te maken heb, juridisch gezien (...) [Burgerlijk Wetboek - Boek 6 - Titel 3 - Artikel 162] 1) Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 2) Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 3) Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Wat de strafbaarheid aangaat: Justitie kan uit een aantal strafbepalingen kiezen, afhankelijk van wat zij vermoedt dat er tegenover de rechter bewezen kan worden. Er zijn al een aantal artikelen genoemd, echter de zwaarste ontbreekt er nog: [Wetboek van Strafrecht - Titel 7 - Artikel 157] Hij die opzettelijk brand sticht, een ontploffing teweegbrengt of een overstroming veroorzaakt, wordt gestraft: 1) met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is; 2) met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is; 3) met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Juridisch gezien kan het worden beschreven als: in het gevaar brengen van, u, anderen en uw omgeving. Dit is dezelfde wet die verbiedt dat je met sneeuw niet op skies voortgetrokken mag worden door een auto.

nee datmag niet dieren kunnen met het vuurwerk mee de lucht in gaan en mensen kunnen zware verwondingen krijgen

Bronnen:
geen iedee

Nee, het is verboden. Gemeenten hebben hun politiekorpsen geinstrueerd om bij toezicht op vuurwerk ook dit punt extra in de gaten te houden en te bestraffen met een HALT-straf als het geconstateerd wordt: Verscherpt politietoezicht en zero-tolerance beleid Om naleving van de geldende regels omtrent vuurwerk zo veel mogelijk te garanderen zal de politie de komende periode controleren op de handel, het bezit en het (vroegtijdig) afsteken van vuurwerk. De politie gaat daarbij uit van zero tolerance en lik-op-stuk beleid, hetgeen betekent dat als een duidelijke overtreding van de hieronder opgesomde regels wordt geconstateerd direct een bekeuring (boete of Halt-verwijzing) zal volgen. Laat daarom een ieder het goede voornemen maken om vuurwerk alleen te gebruiken waarvoor het bestemd is, namelijk een feestelijke jaarwisseling zonder noemenswaardige incidenten. Belangrijkste regels (hier een hele opsomming waarvan de onderstaande 2 van toepassing zijn op wat Mlodewijk beschrijft:) - Vuurwerk afsteken op een zodanige manier dat gevaar, schade of ontoelaatbare overlast wordt veroorzaakt is te allen tijde verboden. Dus nooit vuurwerk naar mensen of dieren gooien, geen vuurwerk in brievenbussen e.d. stoppen en geen vuurwerk naar brandgevaarlijke materialen of installaties gooien. - Ga verantwoord, veilig en volgens bovenstaande regels te werk en houd bij het afsteken van vuurwerk vooral rekening met (schrikreacties bij) ouderen, kinderen en huisdieren. (tekst afkomstig van de website van de gemeente Groesbeek, ongeveer dezelfde tekst is ook te lezen op de website van andere gemeenten).

Bronnen:
http://www.groesbeek.nl/index.php?mediumid...

Je creëert een gevaarlijke situatie voor je omgeveing en dat maag niet. Elk jaar vallen er met Oud en Nieuw in Nederland helaas weer meer slachtoffers te betreuren door het afsteken van vuurwerk. Soms is het letsel blijvend, in enkele gevallen is het opgelopen letsel fataal. Bij letselschade is de kans groot dat de veroorzaker de schade van het slachtoffer zal moeten vergoeden. Hoe werkt zoiets nou? Toename Vorig jaar was er een toename van het aantal vuurwerkslachtoffers met 19%. Maar liefst 1100 vuurwerkslachtoffers werden behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling. Zo’n 5% van de slachtoffers moest na behandeling worden opgenomen in het ziekenhuis. Illegaal vuurwerk Professioneel vuurwerk dat illegaal is aangeschaft heeft daarbij gezorgd voor bijna een kwart van het aantal slachtoffers. Vuurwerk is illegaal als het meer dan de toegestane hoeveelheid kruit bevat en daardoor zeer gevaarlijk is. Illegaal vuurwerk veroorzaakt ook nog eens een ongezond harde knal. 30% van al het consumentenvuurwerk is onveilig, blijkt uit recente cijfers. Bijna de helft van de slachtoffers weet niet of de letselschade is veroorzaakt door consumentenvuurwerk of illegaal vuurwerk. Ze zijn namelijk geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. Als je wel weet wie het vuurwerk heeft aangestoken waardoor jij letsel hebt opgelopen, kun je diegene aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De procedure die je daarvoor voert, is een dagvaardingsprocedure. Je doet er verstandig aan hiervoor een advocaat in de arm te nemen. Afhankelijk van de hoogte van de schade die je vergoed wilt zien, kan dit verplicht zijn. Welke schade? Als het op een juridische procedure aankomt, zal de rechter uiteindelijk bepalen, welke kosten die het slachtoffer heeft gemaakt door de veroorzaker vergoed moeten worden. De volgende schadeposten komen doorgaans in aanmerking: gederfde inkomsten uit arbeid; kosten in verband met juridische hulp; kosten van revalidatie en re-integratie; extra medische kosten als ziekenhuisopname en medicijnen; reiskosten, bijvoorbeeld door ziekenhuisbezoek; kosten van huishoudelijk hulp of thuiszorg; smartengeld.

Het lijkt mij idd ook dat dit niet zou mogen. Of dit strafbaar is dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze in sommige gemeentes dit wel bestraffen door (als het bijvoorbeeld kinderen zijn) ze door te sturen naar Bureau Halt. Ik ben tijdens oudjaar ook bang om hier vroeg of laat het slachtoffer van te worden. Ik ben namelijk doodsbang voor vuurwerk, probeer dan ook zo min mogelijk op straat te komen;)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100