is een club verplicht inzage te geven in de notulen en de financien?

dit betreft een autoclub zijn ze hiertoe verplicht

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, althans niet aan iedereen. Meestal wordt 1x per jaar openheid van zaken gegeven, met de jaarvergadering. Vóór deze vergadering heeft een kascontrole plaatsgevonden volgens de statuten van de vereniging.

Als de 'club' een vereniging is (dus met leden, enz.): Ja en nee. Nee: het bestuur hoeft niet alle interne documenten aan alle leden ter inzage te geven. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om de vereniging te besturen. Die bevoegdheid heeft het bestuur van de algemene ledenvergadering gekregen. Die algemene ledenvergaderng heeft ook de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening. Ja: er moet wel verantwoording worden afgelegd. Dit volgt uit het Burgerlijk Wetboek (boek 2) waarin onder meer staat, in art.ikel 48: " 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen." (...) Er staat dus niet dat de leden tot op ‘bonnetjesniveau’ inzage moeten krijgen. Maar hoe zou je de juistheid van die balans en staat van baten en lasten kunnen controleren zonder kennis van de onderliggende stukken? Dat gaat niet. Daarom voorzien de statuten van een vereniging in de regel in een (als het goed is onafhankelijke) kascommissie die als een soort interne accountant achteraf het werk van de penningmeester controleert. Vaak staat ook in de statuten dat het bestuur pas mag worden gedechargeerd als de kascontrolecommissie tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden het advies geeft de jaarrekening goed te keuren. Serieus werk van die controle maken, dus. Dus ook vaststellen of de uitgaven passen binnen het vastgestelde beleid. En controleren of alle ontvangsten wel verantwoord zijn. Het komt namelijk voor dat een deel van de ontvangsten niet wordt opgenomen in de boeken om ‘zwarte’ uitgaven te kunnen doen, die natuurlijk ook niet geboekt worden. Dat soort fraude zie je natuurlijk niet bij een simpele ‘bonnetjesaanwezigheidscontrole’. Kortom, de kascontrolecommissie moet de penningmeester niet op z’n blauwe (/bruine/grijze) ogen geloven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100