Wanneer is er sprake van mishandeling bij een hond?

En wat moet je doen als je dit heb gezien?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is sprake van mishandeling als je de hond onnodig pijn doet door het te slaan of te schoppen,maar ook geen drinken en eten geven is mishandeling. Toegevoegd na 35 seconden: Je kunt de dierenpolitie hierover bellen 114 Toegevoegd na 1 uur: 114=144 Ook een vorm van mishandeling is als je het dier geen medische hulp geeft als dit nodig is.

Dierenmishandeling (dus ook honden): Alle niet-noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn, letsel of ernstige welzijnsproblemen oplopen. Bij dierenmishandeling en –verwaarlozing wordt het dierenwelzijn op een ontoelaatbare manier geschaad. De mate van welzijn van een dier wordt beoordeeld aan de hand van de ‘Vijf Vrijheden’. Een dier moet vrij zijn: 1. van dorst, honger en onjuiste voeding; 2. van lichamelijk ongemak; 3. van pijn, verwondingen en ziektes; 4. van angst en aanhoudende stress; 5. om zich natuurlijk te gedragen. Hoe meer men dieren in deze vijf vrijheden beperkt, hoe meer men kan spreken van mishandeling of verwaarlozing. Toegevoegd na 51 seconden: Je kunt contact opnemen via het telefoonnummer 144 (red een dier).

Bronnen:
http://www.licg.nl/139/

een hond die maar een of twee keer per dag uitgelaten wordt en verder de hele dag op een flatje 3 hoog achter in z´n eentje zit is ook mishandeling, alleen het valt niet zo op. daar moet ook voor gebeld worden. maar wie durft dat, nee wie doet dat ...!

De wet dieren omschrijft het als volgt: Artikel 1.4. Algemene zorgplicht 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor dieren. 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor dieren worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Artikel 36 1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. 2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend: a. een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is; b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop houden; c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke trekkracht of van een niet door Onze Minister daarvoor toegelaten krachttoestel; d. een hond als trekkracht gebruiken. 3. Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. Artikel 37 Het is de houder van een dier verboden aan een dier de nodige verzorging te onthouden. Dit houdt dus simpel weg gezegd in dat elke handeling die ten nadele fysieke danwel geestelijke gezondheid van de hond mishandeling is (slaan, lange tijd opsluiten in een bench, vernederen, etc.). Meldingen van mishandeling kan gewoon bij politie (0900 8844) bij heterdaad 112, de dierenpolitie 144 of bij de dierenbescherming (088 8113 113).

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005662/geld...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/geld...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100