Waar ligt de grens tussen "sekte" en "nieuwe religieuze beweging"?

Weet jij het antwoord?

/2500

Sekte komt van sequi= volgen of secare= afscheuren. Dit heeft ertoe geleid dat een sekte de gedachte inhoudt van een reeds bestaande 'voorgeschiedenis als lid/leden van een eerder bestaande groep'. Vandaar dat een totaal nieuwe ideologie op basis van het voorgaandevoor zover ze niet ontworteld is uit een vroegere groepering, maar gebaseerd is op een nieuwe leer, niet boven de noemer 'sekte' thuishoort. In dit opzihct is het woordgebruik uit het boek 'Handelingen van apostelen' richtinggevend: (Handelingen 24:1-14) Vijf dagen later kwam de hogepriester Anani̱as met enkele oudere mannen en een openbare spreker, een zekere Tertu̱llus, en zij dienden bij de stadhouder een aanklacht tegen Pa̱u̱lus in. 2 Toen hij werd voorgeroepen, begon Tertu̱llus hem te beschuldigen ...5 Wij hebben namelijk bevonden dat deze man een pest is en oproeren verwekt onder alle joden op de gehele bewoonde aarde en aan de spits staat van de SEKTEder Nazarenen, 6 die ook heeft getracht de tempel te ontheiligen en die wij hebben gegrepen. 7 —— .... 10 Hierop antwoordde Pa̱u̱lus, ...13 Evenmin kunnen zij u een bewijs leveren voor de dingen waarvan zij mij op dit ogenblik beschuldigen. 14 Dit geef ik u echter toe, dat ik volgens DE WEG DIE ZIJ EEN SEKTE NOEMEN, aldus heilige dienst voor de God van mijn voorvaders verricht, aangezien ik alles geloof wat in de Wet is uiteengezet en in de Profeten staat geschreven. . .