In hoeverre is de basisschool verantwoordelijk voor een overblijfmoeder tijdens de overblijf?

Ik studeer voor Onderwijsassistente en zag deze situatie bij mijn eindopdracht:

Een overblijfmoeder tijdens het overblijven glijdt uit over herfstblaadjes en breekt haar been.

Je moet vertellen hoe jouw stageplaats handelt in zo'n geval. Dit heb ik gedaan.

Maar nu ben ik benieuwd: Wie is er nou officieel aansprakelijk en/of welke mate?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Deze overblijfmoeder kan contact opnemen met het schoolbestuur. Schoolbesturen zijn eindverantwoordelijk en vullen de overblijf in, samen met ouders en degenen die belast zijn met de overblijf. Het schoolbestuur zorgt ervoor dat de overblijfkrachten voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn. In artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs staat: 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder toezicht door te brengen, indien ouders hierom verzoeken. Ingeval de voorziening, bedoeld in de eerste volzin, tot stand komt, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat: a. er een overblijfaanpak tot stand komt, b. overleg over de overblijfaanpak tot stand komt met degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, en met de ouders, c. het overblijven plaats vindt in een veilige en kindvriendelijke ruimte, en d. met ingang van 1 augustus 2011 ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, een scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Indien de leerlingen van de voorziening, bedoeld in de eerste volzin, gebruik maken, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat degene, die met het toezicht op de leerlingen wordt belast, voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. Het bevoegd gezag van een bijzondere school is, telkenmale voor de duur van een schooljaar, ontheven van de verplichting tot verzekering indien: a. deze verplichting zich naar zijn oordeel niet verdraagt met de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging die aan de school ten grondslag ligt; en b. het bevoegd gezag van zijn oordeel mededeling heeft gedaan aan de ouders. Van de ontheffing van de verplichting bedoeld in de vorige volzin doet het bevoegd gezag tijdig mededeling aan de inspecteur. 1a. Diegene die met het toezicht op de leerlingen is belast, als bedoeld in het eerste lid, is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens . De verklaring, bedoeld in de eerste volzin, wordt aan het bevoegd gezag overgelegd en is op het moment dat zij wordt overgelegd, niet ouder dan twee maanden. (...)"

Veelal is het overblijven uitbesteed aan de buitenschoolse opvang, dus valt het niet onder de verantwoording van de school.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100