Er bestaan verschillende Christelijke religies/stromongen die beweren de enige weg tot G-d te zijn.Hoe kan íemand weten welke gelijk heeft?.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik stel me jouw vraag als volgt voor. Als elke religie/stroming een persoon is, zie jij een plein met tienduizend kakelende mensen die allemaal hun eigen overtuiging verkondigen. Jij bekijkt dat plein, en je vraagt je af hoe je er nu ooit achter zou kunnen komen wie van die tienduizend personen de waarheid spreekt. Als dit ongeveer is hoe jouw vraag bedoeld is, dan is mijn antwoord: niet. Er is geen manier om te ontdekken wie de enige echte weg tot God kent, er is geen manier om te ontdekken wie gelijk heeft. Als die manier er zou zijn, zouden die mensen op dat plein het namelijk met elkaar eens kunnen worden. Zelfs als je ervan uit zou gaan dat het allemaal stronteigenwijze mensen zijn, dan zouden nieuwe bekeerlingen zich allemaal tot die ene ware stroming bekeren, waardoor de ware stroming zou groeien en alle andere stromingen beperkt zouden blijven tot eenlingen met hooguit een enkele misleide aanhanger. In feite vertellen al die mensen op dat plein precies hetzelfde verhaal: MIJN stroming is de enige echte, kijk maar, het staat in MIJN boek, en dus heb ik gelijk. Maar ja, dat zeggen ze dus allemaal, dus daar kom je niet verder mee. Ze komen ook allemaal met "bewijzen". Maar ook die blijken afkomstig te zijn uit hun eigen boek. Die "bewijzen" komen dus op hetzelfde neer als het bovenstaande: in MIJN boek staat dat MIJN boek gelijk heeft, en dus is het zo. Toch vraag je hoe je kunt weten wie gelijk heeft. Of dat echt kan laat ik in het midden. Ik kan je wel een tip geven. Zoals je je vraag beschrijft, ga je ervan uit dat in ieder geval één van die tienduizend mensen gelijk moet hebben. Maar dat hoeft helemaal niet: misschien hebben ze het wel *allemaal* fout. Conclusie: je zult verder moeten kijken. Beperk je niet tot alleen die tienduizend verhalen. Er zijn méér mogelijkheden. Eén daarvan is je niet te beperken tot de christelijke stromingen die je noemt. Er zijn er zoveel meer. Maar dan blijf je natuurlijk wel met de bovenstaande problemen zitten: ook die andere stromingen zeggen allemaal dat ZIJ gelijk hebben omdat HUN boek dat zo zegt. Dus moet je *nog* breder kijken. Ga ZELF op onderzoek uit. Luister naar al die mensen (dat doe je waarschijnlijk al). Overweeg hun woorden. Maar vooral: kijk om je heen. Open je ogen, kijk ook buiten dat plein, naar de grote, wonderlijke wereld. Aanschouw die wereld. Zie de verbanden. Zo kom je tot begrip en inzicht. Dat kon wel eens beter zijn dan je conformeren aan zo'n stroming van iemand op dat plein.  

Dat kan niet en er is nog de grootste kans dat ze allemaal ongelijk hebben. Een geloof heet niet voor niets een geloof, je moet er zelf in geloven. Elk geloof kan voor jou het juiste zijn, als je er maar achter staat.

Eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt de volgende checklist nagaan: Hoe de ware religie te identificeren 1. De ware religie aanbidt de enige ware God, Jehovah. — Deuteronomium 6:4, 5; Psalm 146:5-10; Matthéüs 22:37, 38. 2. De ware religie biedt toegang tot God door bemiddeling van Christus Jezus. — Johannes 17:3, 6-8; 1 Timótheüs 2:5, 6; 1 Johannes 4:15. 3. De ware religie leert en beoefent onzelfzuchtige liefde. — Johannes 13:34, 35; 1 Korinthiërs 13:1-8; 1 Johannes 3:10-12. 4. De ware religie mengt zich niet in wereldlijke politiek en conflicten. In oorlogstijd is ze neutraal. — Johannes 18:36; Jakobus 1:27. 5. De ware religie laat God waarachtig zijn door de bijbel als Gods Woord te aanvaarden. — Romeinen 3:3, 4; 2 Timótheüs 3:16, 17; 1 Thessalonicenzen 2:13. 6. De ware religie veroordeelt oorlog en persoonlijk geweld. — Micha 4:2-4; Romeinen 12:17-21; Kolossenzen 3:12-14. 7. De ware religie slaagt erin mensen van elk ras en elke taal en stam te verenigen. Ze predikt geen nationalisme of haat, maar liefde. — Jesaja 2:2-4; Kolossenzen 3:10, 11; Openbaring 7:9, 10. 8. De ware religie moedigt aan tot dienst voor God, niet om zelfzuchtig gewin of een salaris, maar uit liefde. Ze verheerlijkt geen mensen. Ze verheerlijkt God. — 1 Petrus 5:1-4; 1 Korinthiërs 9:18; Matthéüs 23:5-12. 9. De ware religie verkondigt Gods koninkrijk als de zekere hoop voor de mensheid, niet een of andere politieke of sociale filosofie. — Markus 13:10; Handelingen 8:12; 28:23, 30, 31. 10. De ware religie leert de waarheid over Gods voornemen voor de mens en de aarde. Ze leert niet de religieuze leugens van een onsterfelijke ziel en eeuwige pijniging in de hel. Ze leert dat God liefde is. — Rechters 16:30; Jesaja 45:12, 18; Matthéüs 5:5; 1 Johannes 4:7-11; Openbaring 20:13, 14.

Een van al de religies moet gelijk hebben, en dat kun je uit het volgende weten. Ook atheïsten (ongelovigen) hebben geloof. 1 Het wetenschappelijk bewijs laat er geen twijfel over bestaan dat het heelal uit het niets is ontstaan. Ofwel iemand (God) heeft iets uit niets geschapen (volgens de christelijke visie) Of NIEMAND heeft iets uit het niets geschapen (volgens de atheïstische visie). Welke visie is er redelijker? {De christelijke}. Welke visie vergt meer geloof? {de atheïstische}. 2 De simpelste levensvorm bevat een hoeveelheid informatie die overeenkomt met duizend encyclopedieën. Christenen geloven dat alleen een intelligent wezen (God) een levensvorm met een dergelijke informatie inhoud kan creëren. Atheïsten geloven dat uit niet denkende natuurlijke krachten daartoe in staat zijn. Christenen hebben bewijzen om hun conclusie te onderbouwen. Aangezien atheïsten zulke bewijzen niet hebben, vergt hun standpunt veel geloof. 3 Eeuwen oude geschriften voorzegden de komst van een man (de Heere Jezus) die in wezen God zou zijn. Deze God-mens, zo was voorzegd, zou geboren worden in een bepaalde stad (Betlehem) en uit een bepaald geslacht, die zou lijden op een bepaalde manier, en op een bepaald tijdstip sterven en opstaan uit de doden als verzoening voor de zonden der wereld (het uitverkoren volk). Direct na de tijd die voorspeld was, verklaarden meerdere ooggetuigen dat die voorspelde gebeurtenissen daadwerkelijk hadden plaats gevonden, zoals ze later ook optekenden. Die ooggetuigen (discipelen en later volgelingen) ondergingen vervolging en werden gedood, terwijl ze zichzelf hadden kunnen redden door de gebeurtenissen te ontkennen. Duizenden mensen in Jeruzalem kwamen tot bekering nadat ze deze gebeurtenissen gezien of gehoord hadden, en dat geloof verspreidde zich snel over de toenmalige wereld. Oude historici en schrijvers bevestigen of verwijzen naar deze gebeurtenissen, en de archeologie staaft ze. Dit alles in combinatie met de aanwijzingen vanuit de schepping dat God bestaat, zien christenen als overtuigend bewijs dat God de hand in deze gebeurtenissen had. Atheïsten moeten veel meer geloof hebben om de voorspellingen, het getuigenis van de ooggetuigen, de bereidheid van de ooggetuigen om te lijden en te sterven, de geboorte van de christelijke kerk en het ondersteunende getuigenis van de andere schrijvers, archeologische vondsten en ander bewijs weg te verklaren.

Er zijn inderdaad heel wat christelijke stromingen, er zijn 30.000 verschillende protestantse kerken. De Christelijke Kerk is als eenheid begonnen, Jezus heeft de Kerk gesticht en heeft discipelen aangesteld om zijn Kerk te leiden (o.a. Matt. 16: 18). De eenheid wordt bewaard doordat er één is die de leiding heeft: Petrus. Hij is de plaatsvervanger van Christus, die in Zijn naam spreekt. Deze Kerk kwam vanaf het begin samen in vergaderingen (concilies), om zo de eenheid te bewaren (eerste vergadering staat beschreven in Hand. 15). Later zijn er vergaderingen waar vastgesteld wordt welke boeken er tot het Nieuwe Testament behoren, maar dat is pas aan het eind van de vierde eeuw. Rond die tijd worden ook de eerste belijdenissen geschreven, twee bekende zijn de belijdenis van Nicea en de apostolosche geloofsbelijdenis (12 artikelen van het geloof). Die oude belijdenissen geven ook aan wat de kenmerken van de ene en ware Kerk zijn, namelijk dat de Kerk Één, Apostolisch, Katholiek en Heilig is. Dat zij op bijzondere wijze door God beschermd wordt blijkt ook wel uit het feit dat mensen uit alle culturen en rassen haar volgen, dat meer dan 1 Miljard mensen er deel vanuit maken, dat ze al meer dan tweeduizend jaar bestaat, dat er vele heiligen uit voortgekomen zijn (pater Pio, St. Maarten, moeder Teresa, Sint Nicolaas, enz), dat ze al tweeduizend jaar hetzelfde leert en zich wat dat betreft niet laat leiden door opiniepeilingen en politieke correctheid, dat ze de bron is van vele duizenden kunstenaars, wetenschappers en schrijvers (zoals: Michelangelo, Mozart, Vondel, Leonardo da Vinci, Dante, Kepler, Copericus enz.). Zo kun je weten dat er maar één Kerk is waar je deel van uit moet maken wanneer je christen wilt zijn: de Heilige Rooms Katholieke Kerk.

In je vraag ga je uit van Christelijke religies/stromingen. Een overeenkomst tussen al deze organisaties is dat ze allemaal 1 bron noemen om zich op te baseren: De Bijbel. Je antwoord op deze vraag kun je daarom niet krijgen door allerlei meningen, maar door te gaan zoeken in die bron: De Bijbel. Belangrijk is ook om niet slechts 1 zin, of 1 vers te pakken en die dan maar te gaan uitleggen naar eigen inzicht. Dat is juist waarom er zoveel verdeeldheid is ontstaan. Pak het andersom aan en kies een onderwerp waar je wat over wilt weten. Een voorbeeld hierin kan zijn: Wat gebeurt er als je sterft? Zoek dan in de bijbel teksten op over sterven, leven enz. Dan kom je uiteindelijk tot een conclusie die de juiste moet zijn. Belangrijk blijft dus om geen mensen te geloven, maar alleen de tekst van de Bijbel. En als je wilt kun je uiteraard ook nog verschillende Bijbelvertalingen gebruiken om het echt grondig aan te pakken maar je zult zien dat de meeste vertalingen grotendeels gelijk zijn. 1 Tip nog: gebruik wel een Bijbel in modern Nederlands.

Dat kan niemand weten, ook niet als dat in de bijbel staat. Je kunt je dan ook afvragen wat het inhoudt als je zegt, 'de weg naar God'. Degenen die God hebben gerealiseerd, oftewel in hetzelfde bewustzijnsstaat 'verkeren' zullen dit zeker beamen, dat dit niet 'bereikt' kan worden, dat het niet via een stroming/religie is, dat er 'geen weg' is. Alleen de innerlijke weg. De religies en stromingen zijn enkel om mensen in banen te leiden, waarbij beweerd word 'dit is de weg'. Dan word 'de weg naar God' bedoelt als; dit is wat God wil hoe je je als mens leeft. Dat is meer de uiterlijke weg. Dat is zou je kunnen zeggen de kenmerk van een religie of stroming.

Om het simpel houden na alle lange reacties. Zoek bij de bron. Christelijke religies horen hun oorsprong uit de bijbel te vinden. Jezus gaf ook een maatstaf om religies objectief te beoordelen. Hij zei: „Elke boom wordt gekend aan zijn eigen vruchten” (Lukas 6:44). Als u naar een bepaalde religie of denominatie kijkt, welke vruchten brengt die dan voort? Leggen de leiders ervan overdreven veel nadruk op geld? Volgen de leden Bijbelse principes als het gaat om oorlog en de moraal? De onderstaande bron is een artikel van Jehovah's getuigen over dit onderwerp.

Bronnen:
http://download.jw.org/files/media_magazin...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100