Waarom doen moslims en joden meestal aan ritueel slachten?

Volgens mij staat inderdaad in het Oude Testament en de Koran deze manier van slachten. Maar staat er dan ook echt dat dat verplicht is? Ik bedoel: het Oude Testament werd natuurlijk geschreven in de tijd dat het nog niet anders kon... En staat er in de Koran dat het op die manier móet? Waarom doen joden en moslims het dan nog steeds zo?

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat zij geloven dat die opdrachten nog steeds gelden. De teksten waar zij zich op baseren zijn niet voor een bepaalde tijd geschreven, maar voor altijd. Het zijn heilige teksten, dus daar mag je niet van afwijken.

Allereerst hebben moslims en joden het niet over ritueel slachten maar over "halal" of "kosher" slachten. Moslims eten alleen halal vlees omdat God dit van ons vraagt. Halal betekent; "iets wat toegestaan is". Hieronder zal ik je een aantal verzen uit de Koran laten zien waaruit we de geboden van God krijgen alleen vlees te consumeren die uit naam van Allah geslacht is. 5:3: "Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol." 5:5: "Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd. Het voedsel der mensen van het Boek (christenen en joden) is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan."  6:118: "Eet daarom van hetgeen waarover de naam van Allah is uitgesproken als gij in Zijn tekenen gelooft." 6:145: "Zeg: 'Ik vind in hetgeen mij is geopenbaard niets, dat een eter is verboden te eten, met uitzondering van het gestorvene of vloeiend bloed of varkensvlees, want dit alles is onrein - of, wat in overtreding is, waarover een andere naam dan Allah's is aangeroepen. Maar wie door noodzaak wordt gedreven en niet begerig is noch de grens overschrijdt: uw Heer is dan voorzeker Vergevensgezind, Genadevol." Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen met je vraag. Torcida

De Joden en Moslims leven vanuit de wetten gegeven in hun geschriften. Voor de Joden ging in de Thora geloof en werken hand in hand. God vroeg van de mens de wet te doen (Lev. 18 : 5 en Deut. 27 : 26 ' waaronder het ritueel slachten. Het lijkt verwarrend in onze tijd. Christenen hebben dezelfde Thora als oude testament maar voor hun is het anders. In Rom. 10 : 4 lezen we: “Want het einde der Wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft” Christenen geloven in een leven vanuit geloof en genade. Jezus Christus heeft “de Wet in inzettingen bestaande” te niet gemaakt, o.a. Ef. 2 : 13. Onder de wet der inzettingen verstaan we etensvoorschriften en speciale dagen. Voor Christenen is het ritueel slachten dus niet belangrijk. Praktisch In de oudheid waren deze wetten een zegen, omdat het de hygiëne van God´s volk beschermde en dierenleed bespaarde.

In de naam van God de barmhartige de genadevolle allereerst halal zijn de wetten van God, dus hetgeen God voor ons wettig heeft gemaakt is halal De wetten van God staan in de Heilige teksten Torah, Evangelie en de heilige Koran. en die zijn altij hetzelfde gij zult niet doden, gij zult niet stelen enz. 1. Allereerst moet het te slachten dier een Halal dier zijn (Halal zijn de dieren die in de Koran en de Soennah als Halal genoemd en verklaard zijn) 2. Het dier moet goed gevoed en gezond zijn (dus niet graatmager, ziek of kreupel) 3. Het dier moet niet in het bijzijn van zijn soortgenoten – die bijvoorbeeld in de wacht staan om ook geslacht te worden – worden geslacht. Dus de ruimte waarin het dier wordt geslacht (ook wel de slachtruimte genoemd) moet gescheiden zijn van de aanvoerruimte. De dieren moeten elkaar dus niet kunnen zien. 4. Het slachtmes moet vlijmscherp zijn 5. De voorsnijder (degene die het dier slacht) moet een belijdende moslim zijn (dus hij moet de Islam echt praktiseren) 6. Het snijden moet in één haal / slachtbeweging gebeuren. Daarbij moet de slokdarm, de keel, de luchtpijp en de slagaders in één keer gesneden worden. 7. De voorsnijder moet tijdens het snijden de basmallah (het zeggen van ‘In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle’) en de takbier (Allah is Groot) uitspreken. Bismillah Allahoe Akbar wordt als slachtgebed opgezegd. Hij mag dit prevelen of zacht hoorbaar uitspreken (zodat je kan getuigen dat hij de basmallah inderdaad heeft uitgesproken). 8. Het dier mag tijdens het slachten geen pijn lijden. Dus de voorsnijder moet een goede bekwame vakman zijn. 9. Het ritueel geslachte dier moet goed uitbloeden, voordat het kadaver (het gedode lichaam van het dier) verder wordt verwerkt. God is degene die me voorziet van kennis hij is de alwetende, en Hij weet beter

De Koran stelt dat al het vlees dat geofferd in naam van iets anders dan God, onrein (haram) is. In Soera De Koe, het langste hoofdstuk uit de Koran, zegt Mozes dat zijn volk op bevel van God een koe moeten slachten. Deze soera geeft verschillende voorschriften aan de moslims. 'O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dank God, indien gij Hem alleen aanbidt. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van God is uitgeroepen, verboden.' Wat de Joden betreft verschenen er 3323 jaar geleden voor het eerst diervriendelijke voorschriften in de Tora.'Je mag een os niet muilkorven bij het dorsen. Je moet eerst de dieren te eten geven voordat je zelf aan tafel gaat. Dieren hebben een rustdag'. Dat dit vanwege vermindering van dierenleed of een optimale uitbloeding is, zijn volgens de orthodox-Joodse rabbijn Raphael Evers beredeneringen van onze kant. 'In de kern is het een goddelijke opdracht. Het dierenwelzijn is niet de reden waarom we het doen, maar een sympathiek bijeffect. Wij schepsels kijken van de buitenkant tegen de schepping aan, niet wetend wat de scheppingsingrediënten zijn. Het is onvoorstelbaar dat God ons slechte voorschriften zou geven. Als hij ons verbiedt varkensvlees te eten, betekent dit dat het in lichamelijke of spirituele zin niet goed voor ons is.'

In het oude testament heeft God allerlei regels gesteld aan het volk omdat de mens zonde doet en daar soms voor moest offeren en dat moest dan op een wijze gaan die God geboden had , maar naar de komst van Jezus Christus , die gekruisigd is voor onze zonden waarbij heilig bloed gevloeid heeft als grootste offer voor de zondige mens zijn al die offers en rituele slachtingen niet meer nodig. Maar wat wil nu het geval ? Een Jood gelooft niet dat Jezus Christus geboren is , die meent nog altijd dat Christus nog moet komen , dus vandaar dat zij nog steeds offeren zoals God bevolen had voordat Christus geboren was. Een moslim kent ook ritueel slachten vanuit de koran en daar staan dus ook gedeelten in die gedeeltelijk gelijk lopen met de bijbel , en daarom gaan zij ook uit van dit ritueel slachten tot op de dag van vandaag omdat een moslim ook Jezus Christus als hun redder en Zaligmaker niet erkent. En dat komt ook niet in de koran voor , omdat de moslims vanaf Abraham een ander geslachtslijn hebben die nooit bij Jezus Christus uitkomt. Want een christen gaat uit van de geslachtslijn van Abraham en zijn vrouw Sarai ,(zij kon geen kinderen krijgen toen ze jong was ) die kregen op hoge leeftijd nog een kind (Gen. 15 : 5 verteld God dat Abraham en Sarai een groot nageslacht zullen krijgen) In Gen. 16 :1-4 lezen we dat zij nog steeds geen kinderen konden krijgen en dat was in die tijd schande en daarom bedacht Sarai een plan, haar dienstmeisje , die kon wel uitkomst geven misschien en zodoende werd ook dat dienstmeisje als vrouw aan Abraham gegeven , zij heette Hagar en die raakte wel zwanger en kreeg Ismael . Toen Ismael ongeveer 12 jaar was kregen Abrahan en Sarai toch zelf ook nog de beloofde zoon Izak , waar ze heel lang op gewacht hadden , en deze zoon was de beloofde zoon die God hen beloofd had en vanuit deze Izak is het geslacht verder gegaan tot men bij Jezus uitkomt, maar een moslim gaat van Abraham en Hagar uit , Hagar was de 2e vrouw van Abraham en die kreeg dus Ismael , maar dat was niet de beloofde zoon die God aan Abraham had beloofd , en als je vanuit Hagar - Ismael en dan verder de geslachten door gaat kom je nooit bij Jezus Christus uit , dus vandaar dat een moslim ook Christus niet erkent, want die komt bij hen niet voor in de koran, omdat zij Sarai niet als vrouw aangezien hebben van Abraham , maar juist uitgegaan zijn van de 2e vrouw van Abraham. Maar ook nergens lees je in de bijbel wat Abraham deed om 2 vrouwen te hebben dat het goed was

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100