Waarom is het getal 7 in de bijbel zo'n bijzonder getal?

Ik hoorde iemand zeggen dat 7 een "heilig" getal is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het getal zeven wordt in de Schrift vaak gebruikt om volledigheid aan te duiden. Soms heeft het betrekking op het voltooien van een bepaald werk. Ook kan het betrekking hebben op de volledige cyclus van iets wat door God vastgesteld of toegelaten wordt. Door zijn werk in verband met de aarde in zes scheppingsdagen te voltooien en op de zevende dag te rusten, verschafte Jehovah het model voor de hele sabbatsregeling, van de zevendaagse week tot en met het jubeljaar, dat op elke cyclus van zeven maal zeven jaar volgde (Ex 20:10; Le 25:2, 6, 8). Het feest der ongezuurde broden en het Loofhuttenfeest duurden elk zeven dagen (Ex 34:18; Le 23:34). Het getal zeven komt vaak voor in verband met de levitische offerwetten (Le 4:6; 16:14, 19; Nu 28:11) en reinigingsvoorschriften. — Le 14:7, 8, 16, 27, 51; 2Kon 5:10. Jehovah was lankmoedig jegens Israël, maar waarschuwde hen dat als zij ondanks zijn strenge onderricht niet naar hem zouden luisteren, hij hen „zevenmaal”, dat wil zeggen grondig, voor hun zonden zou tuchtigen. — Le 26:18, 21, 28. In historische gedeelten van de Schrift komt het getal zeven veelvuldig voor ter aanduiding van volledigheid of het volledig ten uitvoer brengen van een bepaald werk. De Israëlieten legden in volledige mate geloof en gehoorzaamheid aan de dag door zeven dagen rond Jericho te marcheren en er op de zevende dag zevenmaal omheen te trekken, waarna de stadsmuur instortte (Joz 6:2-4, 15). Elia toonde dat hij volledig geloof stelde in de kracht van zijn tot God gerichte gebed door op de berg Karmel zijn bediende zevenmaal weg te sturen om naar de lucht te kijken voordat er een regenwolk verscheen (1Kon 18:42-44). De melaatse Naäman moest zich zevenmaal in de Jordaan baden. Deze machtige Syrische bevelhebber moest heel wat nederigheid aan de dag leggen om de door de profeet Elisa aanbevolen procedure te volgen, maar omdat hij het gehoorzaam deed, reinigde Jehovah hem (2Kon 5:10, 12). De zuiverheid, volledigheid, volmaaktheid en voortreffelijkheid van Jehovah’s uitspraken worden in krachtige en expressieve poëtische taal vergeleken met zilver dat in een smeltoven gelouterd is, zevenmaal gezuiverd (Ps 12:6). Jehovah’s barmhartigheid wordt verheerlijkt met de woorden: „De rechtvaardige kan wel zevenmaal vallen, en hij zal stellig opstaan” (Sp 24:16). Dat Hem alle lof toekomt, wordt door de psalmist als volgt te kennen gegeven: „Zevenmaal per dag heb ik uw lof gezongen.” — Ps 119:164.

niet alléén het getal zeven hoor... Een greep uit wikipedia zegt mij het volgende: Een heilig getal is een getal waaraan bijzondere eigenschappen worden toegedicht, zonder dat daar noodzakelijk een wetenschappelijke of wiskundige basis voor is. Dikwijls noemt men een getal "heilig" omdat het in verband wordt gebracht met de Bijbel, of te maken heeft met de tijdsindeling. 1 Het eerste, de basis, is deler van alle andere getallen, verwijst naar de (ene) Godheid. 3 Verwijst naar de goddelijke drie-eenheid. Drie aartsvaders. In de volksmond ook "alle goede dingen bestaan uit drie". 4 Seizoenen (van elk drie maanden); vier basiselementen: water - vuur - aarde - lucht 7 (som van 3+4) God schiep de wereld in zeven dagen (de zevende dag is de dag des Heren). Na zeven vette jaren volgen zeven magere jaren. 10 (is gebaseerd op het getal 7 want 2 x 5 = 10 en 2 + 5 = 7) 12 (is ook gebaseerd op het getal 7 want 3 x 4 = 12 en 3 + 4 = 7): 12 stammen van Israël; 12 maanden in een jaar; 12 apostelen. 21 (3 x 7): bijvoorbeeld de lijst met 21 heilige bisschoppen van Maastricht. 40 Komt veelvuldig aan bod in de bijbel. 84 (product van de twee heilige getallen 7 en 12) 777

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_getal

God schiep de wereld in 6 dagen. De 7e dag is een rustdag. De Katholieke kerk heeft 7 sacramenten. Verder wordt het getal 7 heel vaak in de Bijbel genoemd. Toegevoegd na 1 minuut: In de tijd, dat Jozef, een van de zonen van Jacob, in de gevangenis in Egypte zat, had de Farao een aantal dromen, waarin het ging over 7 magere en 7 vette koeien en 7 slechte en 7 goede korenaren. Doordat de Farao wilde weten wat die dromen betekenden, liet hij Jozef uit de gevangenis halen. Jozef werd daarna onderkoning van Egypte. Genesis 41 beschrijft deze geschiedenis. De Israëlieten kregen de opdracht om elk 7e jaar de grond niet te bewerken, maar de grond een jaar rust te geven en te leven van wat er op kwam. Leviticus 25 vers 1 - 7. Dit werd het Sabbathsjaar genoemd. Na 49 jaar, dus 7 keer 7 werd het 50e jaar een Jubeljaar genoemd. Een jaar waarin schulden werden kwijtgescholden en men terugkreeg wat verpand was. De Israëlieten liepen 7 dagen om de stad Jericho, op de 7e dag liep men niet 1 keer rond de stad, maar 7 keer. Deze keer bliezen 7 priesters 7 keer op trompetten. Toen Jezus aan het kruis hing heeft hij voor Hij stierf 7 keer iets gezegd. In het boek de Openbaringen aan Johannes, schrijft Johannes aan 7 gemeenten een brief. Openbaring 2 en 3.

Bronnen:
http://samenleving-en-ontwikkeling.infoyo....

Er zijn een paar redenen voor. 7 komt in de bijbel, maar ook in de rest van de wereld vaak voor als belangrijk getal. "Geschiedenis Er zijn zeven werken van Barmhartigheid, hoewel er in de Bijbel maar zes worden genoemd. De Griekse stad Thebe had 7 poorten (zie Zeven tegen Thebe). De stad Rome werd gebouwd op 7 heuvels en telde 7 koningen. In de Klassieke Oudheid waren 7 'planeten' bekend. In Vergilius' Aeneis zwerft Aeneas zeven jaar rond, van Troje tot Italië. Volgens sommige religies schiep God de wereld in 6 dagen, waarbij de zevende dag (de sjabbat) een heilige dag is. Joden houden op deze dag een rustdag. Dit bepaalt ook de lengte van de week. Dat geldt ook voor sommige christenen zoals de Zevendedagsadventisten. In de antroposofie wordt het leven in fases van 7 jaren ingedeeld. De oorsprong van deze gedachte ligt in de astrologie; de omwenteling van de planeet Uranus om de zon en die van de maan om de aarde. De Rooms-katholieke Kerk kent 7 sacramenten. Er zijn in zijn eenvoudigste vorm 7 chakra's. Er zijn zeven hoofdzonden. In de Bijbel komt het getal 7 (..) vaak voor. Als er sprake is van een gering aantal, dan is dat vaak zeven." Maar is dit getal nu "heilig" zoals je iemand hebt horen zeggen? Nee, dat niet. Wel is het de som van de "heilige" getallen 3 en 4. 3 wordt als heilig gezien omdat: "God wordt in de christelijke traditie voorgesteld als een Heilige en Goddelijke drie-eenheid In veel bijbelse en middeleeuwse verhalen wordt, als iets drie keer gebeurt, dit als teken van God gezien. Als iets 1 keer gebeurt wordt het vaak als toeval gezien, bij twee keer heeft het een kwade bedoeling omdat dit een duivels getal is (déja vu). Bij drie keer wordt het gezien als waar en zeker en van God afkomstig. Als iets in de bijbel belangrijk was duurde het vaak drie dagen: Jona zat drie dagen en nachten in de buik van een vis, Jezus stond na drie dagen en nachten op uit de dood, er werd vaak drie dagen gevast." En 4 wordt als heilig gezien omdat: "Het getal 4 is een "heilig" getal dat wordt geassocieerd met het aardse. Er zijn namelijk 4 jaargetijden, 4 windstreken, 4 evangelisten, 4 elementen enz. Het getal 4 symboliseert ook de maagd Maria."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/3_(getal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/4_(getal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/7_(getal)

Het getal 7 geeft een volheid aan. Daarmee wordt niets of niemand uitgesloten. Zowel bij de schepping in Genesis is die volheid in 7 dagen weergegeven, als in Openbaringen waarin het getal 7 ook meerdere keren voorkomt (7 gemeenten, om daarmee alle gemeenten aan te duiden, 7 bazuinen en 7 schalen om het oordeel te voltrekken). Dit in tegenstelling tot het getal 12 dat meer exclusief bedoeld is om alleen het joodse volk aan te duiden.

Het was voor dat de bijbel op schreven werd al een heilig getal. Elke priem getal heeft een speciale betekenis. Omdat het alleen deelbaar is door zich zelf en door 1 is het al bijzonder op zichzelf. Zoals 2 staat voor het delen en verdelen en zwart en wit. Staat 1 voor de eenheid. In de oudheid was de stam, de groep zeer belangrijk en het opdelen van de groep in twee kampen werdt niet als iets positieve of heilig gezien. De bijbel is een brandpunt van heel veel heilige en belangrijke dingen en waarden zeer belangrijk zijn en waren. In de bijbel staan vele universele waarheden en het getal 7 is daar een van.

Om heel kort te gaan is 7 het getal voor volmaaktheid. Of volledigheid bijvoorbeeld met betrekking tot de schepping en de voornemens die God heeft met de mensheid.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100