Wat is het doel van het christendom?

Ik zal proberen de vraag nader toe te lichten:

Waarom bestaat het christendom?
(Je mag evt. bijbelteksten aanhalen, antwoorden uit de psychologie stel ik ook erg op prijs).

Toegevoegd na 1 minuut:
indien mogelijk met bronvermelding (bv websites)

Toegevoegd na 5 dagen:
Vanwege de discussie die de vraag oproept, hou ik 'm nog even open.

Mijn intentie was om erachter te komen, wat mensen in positieve zin uit het geloof halen.

Toegevoegd na 5 dagen:
Dit is mede gebaseerd op het feit dat ik christelijk opgevoed ben, maar op een gegeven moment vanwege alle dogma's "de draad kwijt ben geraakt".

Weet jij het antwoord?

/2500

mensen kunnen doodgaan niet bevatten, wij begrijpen dat het bij het leven hoort. maar wij weten niet wat hierna komt. niets wat leeft of het nou mensen zijn , dieren of planten wilt doodgaan. en we willen graag dat alles wat wij doen een diepere betekenis heeft, we willen graag alles begrijpen. dieren hebben geen "bewustzijn" daarmee bedoel ik; ze kunnen niet denken aan wat er morgen gaat gebeuren of een plan maken voor de toekomst, zij leven in het nu. wij mensen, kunnen dat wel. wij kunnen denken aan het verleden , heden en toekomst en dat levert ons grote voordelen op in onze ontwikkeling en in het uitvinden van alles om ons heen. het grote nadeel is dus dat wij ons heel goed beseffen dat wij doodgaan. beseffen maar niet begrijpen. wij weten niet wat het is om dood te zijn, om niets te zijn. en willen dan ook graag geloven dat we niet echt "weg" zijn. ook zoeken we overal een reden voor. en het is een fijne gedachten om te geloven dat je hierna dit leven niet weg bent, maar gelukkig en blij op een mooie andere plek bent. ook is het fijn dat je kracht haalt uit je geloof, de kracht om iets te doen of te laten. en iemand om de schuld te geven als de dingen niet gaan zoals wij willen, de schuld van ziekte, dood en de hoop dat er meer is, en dat alles niet voor niets is geweest. daarom geloven mensen in een god, een boeddha, een allah. om maar niet te accepteren , dat dood ook echt het einde is, en om te beredeneren hoe alles wat leeft ( en doodgaat) tot stand komt.

Geloof is door de eeuwen heen voor velen altijd een handig opstapje naar macht geweest. En als je binnen een bestaande religie geen succes hebt kun je altijd nog een nieuwe religie ontwikkelen. Kortom het doel van een religie is vaak het verkrijgen van macht tenzij het tegendeel bewezen wordt is het christendom hierop geen uitzondering. Toegevoegd na 5 dagen: N.a.v. je toevoeging het volgende: Mensen zeggen vaak steun te vinden in het geloof; voorwaarde is dan wel dat je het kunt geloven. Zelf is mij de religieuze opvoeding ten spijt nooit gelukt. Minder vaak hoor je dat de rituelen die samen worden uitgevoerd dan wel beleefd een positieve uitwerking hebben op een mens. Het gezamenlijk uitvoeren van rituelen schept een band. In dat opzicht had de RK mis meer te bieden dan een protestantse dienst. De mis werd vroeger opgedragen in een voor de meesten onbegrijpelijke taal wat de nadruk op het ritueel nog versterkte. Een kerk zonder hoogdravende woorden met louter rituelen, van, voor en over mensen zou misschien voor veel mensen een uitkomst zijn.

Vanuit de evolutietheorie wordt geredeneerd dat iets bestaat als het een voordeel geeft voor de soort. In dat verband zijn er inmiddels theorieën ontwikkeld die geloof verklaren als zijnde een voordeel omdat bijvoorbeeld gelovigen langer zouden leven, meer kinderen krijgen (die dan ook weer meer open staan voor geloof), men door geloof eerder geneest en vooral dat geloof een gemeenschap bindt. Feit is dat vrijwel alle volkeren een vorm van geloof in iets hebben. Zie de bronnen. Voor het christendom geldt dat het als doel heeft het geloof te organiseren. Dat doen alle religies. En dan gaat het op enig moment alleen nog maar over macht en controle over de massa. Ofwel, zoals de kapitalist tegen de pastoor zei "hou jij ze dom, dan buit ik ze uit".

Bronnen:
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2168405...
http://www.kennislink.nl/publicaties/de-ev...

Het Christendom bestaat om dezelfde reden als het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en alle andere religies. Het is iets waar mensen steun of troost uit halen, iets dat mensen helpt moeilijke dingen in hun leven te verwerken. Als je er in gelooft dat er een God is naar wie je kunt bidden, die beslist over jouw lot en aan wie je alle positieve ervaringen in je leven toeschrijft, dan kan je op eenzame momenten door het gebed je hart luchten, steun ervaren, blijdschap delen en goede dingen voor anderen wensen, zonder dat je het idee hebt dat je tegen een tafelpoot praat. Het geloof en de manier waarop het geloof door de kerken werd uitgedragen, heeft door de eeuwen heen in belangrijke mate gediend om mensen klein te houden, om mensen angst aan te jagen en hen zo kort te houden en hen te laten leven naar de regels en wetten die Geestelijken in de loop der eeuwen, zogenaamd door God geschreven of gedicteerd, hebben bedacht. Veel bijbelse en kerkelijke "wijsheid" is, met alle kennis van nu, dubieus en onbetrouwbaar of zelfs aantoonbaar onjuist. Geloof is bovendien bij uitstek een aan alle kanten misbruikt excuus om anderen kwaad te doen, al zo lang als de mensheid zich gelovig waant. Ik ben er stellig van overtuigd dat geloven een persoonlijke overtuiging is, en moet zijn, die eigenlijk niet valt te conformeren aan de dogmatische, vooringenomen en veelal bizar rechtlijnige interpretatie van religie in kerken. Tot slot moet ik er nog wel bij zeggen dat niet Christelijk zijn, in mijn geval, een overtuiging is die mij past als een maatkostuum en juist alle mogelijke ruimte biedt om het leven op mijn eigen wijze te beleven en interpreteren. :)

Het christendom bracht en brengt LIEFDE. In de letterlijke zin van het woord. Niet meer, maar ook niet minder. Houdt u daaraan. Dan heeft u het antwoord. Toegevoegd na 3 minuten: Dat mensen er een hele boel bij verzonnen hebben in eigen voordeel, dat is een andere zaak. Maar onbaatzuchtige LIEFDE, daarom gaat het.

Bronnen:
de catechismus.

De bijbel gaat over hoe God een prachtige aarde maakte met gezonde en volmaakte mensen. Hoe de mensen ongehoorzaam aan God werden en zelf gingen beslissen wat goed en fout is. En hoe God straks als volledig bewezen is dat mensen zichzelf niet kunnen regeren, Zijn koninkrijk opricht, de aarde reinigt en weer tot een paradijs maakt zoals hij het eens bedoelt had. Daniel 2:44 44 En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan Dat is ook het koninkrijk waar om wordt gebeden in het beroemde modelgebed. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Als God straks weer regeert zal dat een regering zijn die niet te vergelijken is met de huidige regeringen, die soms zelfs hun eigen mensen aanvallen of dat doorspekt is met corruptie. Jezus heeft op aarde laten zien dat hij In staat was zieken te genezen natuur elementen in bedwang houden en zelfs doden op wekken. Dat was een voorproefje voor wat straks wereldwijd zal gebeuren. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’ (Openbaring 21:3, 4 HTB) Het doel van het christendom hoort te zijn deze dingen te vertellen en de mensen te leren wat de bijbel ons over God leert.

Bronnen:
http://download.jw.org/files/media_books/bh_O.pdf

ik denk vanuit mijn visie en denk kadertje dat het christendom een van de geloven is wat bepaalde mensen zekerheid kan bieden. hierdoor voelt men zich gestekt, begrepen, en geaccepteerd ( in een bepaalde groep uiteraard, er zijn ook mensen 'tegen') waarom het bestaat is terug te voeren vanaf de mensheid. vanaf het bestaan van de mens (heb het even niet over neanderthalers, en of deze wel of niet in het verhaal passen) en men een zekere mate heeft van bewustzijn heeft men behoefte aan dit soort dingen. ook kinderen hebben behoefte aan begrip, veiligheid, acceptatie etc. daarbij vinden heel veel mensen het moeilijk te bevatten of emotioneel te verkroppen dat dit het enige leven is wat men heeft. het idee alleen al dat het het hierna wel eens afgelopen kan zijn is iets waar men niet in kan geloven, of niet in wil geloven. (beweer niet dat het zo is, beweer ook niet dat het niet zo is) men zoekt dus naar dingen om zich hierin te sterken (acceptatie, begrip, steun, veiligheid, zekerheid etc vinden en eventueel ook anderen ditzelfde te willen bieden) een manier om dit te vinden kan het geloof zijn, 'een' geloof zijn, een persoonlijke overtuiging (al dan niet maatschappelijk geaccepteerd, al dan niet passend in een bepaalde cultuur) een denkbeeld, een idee, een mogelijkheid (zoektocht 'naar'....antwoorden) etc. ik denk dat het doel hiervan is om een bepaalde veiligheid te waarborgen door je te houden aan bepaalde gedragsregels (tien geboden bv) en anderen hierop te wijzen eventueel omdat het voor deze mensen (onwetenden, ongelovigen) ook zoveel moois te wachten kan staan en ze hiermee te helpen.

Het doel en het bestaan van het christendom is om het evangelie onder de volkeren te brengen en te verspreiden. De apostel Paulus ijverde om zijn toehoorders te verbinden met hun Maker. Hij waarschuwde toen ook al voor de kwaadaardige en slechte mensen die met name na zijn overlijden als roofgierige wolven de kudde zullen binnenvallen en hen niet zullen sparen. Het hedendaagse christendom bestaat veelal uit mensen, die “leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels”. Gelukkig kent Jezus Zijn schapen en zegt over hen: “Ik ben de goede Herder en Mijn schapen kennen Mij. Zij horen naar Mijn stem . .”

Bronnen:
2 Korinthe 11, 2 Thessalonicenzen 3,
2 Timotheus 4, Johannes 10.
Handelingen der apostelen 20 vers 29

Het doel van het christendom is het naleven van de 10 geboden uit de Bijbel (Het Boek van de christenen). In feite omvat het eerste gebod al de andere 9 geboden. Het belangrijkste wordt hierbij gevonden "De Liefde". Veel mensen die nu leven en vroeger hebben geleefd hebben zelfs in tijden dat zij (zelfs bij het bereiken van hun gelukkigste moment) een gevoel dat dat niet alles kan zijn. De Bijbel van de christen geeft aan hoe men wel gelukkig kan worden en dat handelingen geen waarde hebben als er geen liefde bij betrokken is. Misschien wereldlijk gezien is het christendom een zwakke godsdienst die makkelijk overlopen zou kunnen worden, maar het is wel een heel erg mooie godsdienst die hopelijk niet zal verdwijnen. Wellicht is deze zwakte ook wel de sterkte. Dit is geen mooie psychologische verhandeling, doch dit is wel een godsdienst (zelfs in het onmogelijke geval dat alles op sprookjes gebaseerd is) waar ikzelf wel voor ga Zou het zo zijn dat men in het hiernamaals 1 wens mocht doen die voorkomt uit mijn opgedane ervaringen, dan is het voor mij dus ..................................... Toegevoegd na 2 dagen: Beste Kennisdelen Ik heb ook dogma's meegemaakt waardoor je mij niet vaak in de kerk ziet. Het is echter goed te bedenken dat geloof een persoonlijk iets is. De mensen c.q. de kerk verzinnen er zelf allerlei zaken bij die er niet toe doen en zelfs tegen hun eigen geboden in gaan. Wijzer geworden in alle jaren herleid ik als christen in feite alles tot het eerste gebod in de Bijbel. Sowieso zijn alle geboden daarop gebaseerd en alle anderen zaken herleid ikzelf naar dit gebod. Ik vind de zoektocht van jou positief. Zelf zeg ik weleens je kunt beter wel geloven, want als het allemaal fabeltjes zijn, zijn de consequenties toch beter dan dat ik in het geheel niet zou geloven. Onzin natuurlijk, maar wat je wel kunt doen is: ER MOEITE VOOR DOEN OM JE ERIN TE VERDIEPEN. En ik begrijp dat je dit doe. Veel succes daarmee.

Het christendom dient,om te herstellen wat ten tijde van Adam en Eva verloren is gegaan. Enkele bijbelteksten zoals je vraagt: (1 Korinthiërs 15:20-28) . . .Maar nu is Christus uit de doden opgewekt, de eersteling van hen die ontslapen zijn. 21 Want aangezien de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in A̱dam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar een ieder in zijn eigen rangorde: Christus, de eersteling, daarna zij die de Christus toebehoren, gedurende zijn tegenwoordigheid. 24 Vervolgens het einde, wanneer hij het koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regering en alle autoriteit en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want hij moet als koning regeren totdat [God] alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. 26 Als laatste vijand wordt de dood tenietgedaan. 27 Want [God] „heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen”. Maar wanneer hij zegt dat ’alle dingen onderworpen zijn’, is het duidelijk dat dit met uitzondering is van degene die alle dingen aan hem onderwierp. 28 Wanneer echter alle dingen aan hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor iedereen. (Efeziërs 1:8-10) . . .Deze heeft hij overvloedig jegens ons doen zijn in alle wijsheid en gezond verstand, 9 doordat hij ons het heilige geheim van zijn wil heeft bekendgemaakt. Het is overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij bij zichzelf had voorgenomen, 10 aan de volledige grens van de bestemde tijden een bestuur te hebben, om namelijk alle dingen weer bijeen te vergaderen in de Christus, de dingen in de hemelen en de dingen op de aarde. [Ja,] in hem,  Een site,vindt je hieronder: Bronnen: Toegevoegd na 2 dagen: En het doel van het christendom is anderen onderwijs te geven in verband met Gods Koninkrijk.Dat is het 'goede nieuws' daarover welke wereldomvattend moet worden bekendgemaakt! (Romeinen 10:9, 10) . . .Want indien gij dat ’woord in uw eigen mond’, dat Jezus Heer is, in het openbaar bekendmaakt en in uw hart geloof oefent dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. 10 Want met het hart oefent men geloof tot rechtvaardigheid, maar met de mond doet men een openbare bekendmaking tot redding. (Mattheüs 24:14) 14 En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.

Bronnen:
http://www.watchtower.org/o/index.html

Eenvoudig gezegd. Het doel van het Christendom is om via een specifiek moraal-verhaal een houvast te bieden in chaotische tijden. Deze visie gaat dus op voor eender welke religie, politieke overtuiging, filosofische strekking of wat dan ook. Omdat we als mens in deze dimensie non-stop belaagd worden met diverse wisselende waarnemingen en dito ervaringen waar we vaak geen weg mee kunnen heeft de mens een mentale houvast nodig om de kluts niet kwijt te geraken. Indien dit soort houvats er niet zou zijn dan zou het in deze dimensie nog onleefbaarder zijn dan thans voor velen vaak het geval is. Uiteraard sluit noch het Christendom nog een ander 'heilig'dom uit dat er toch contradictorische toestanden of toestanden van ontevredenheid ontstaan omdat er bij het uitbreiden van het christenrijk (over eender welke andere groepering) steeds meer mensen toetreden met afwijkende ideeën op bepaalde facetten van het basis-geloof en/of de basis-moraal. Dat is normaal, dat is mijns inziens ook zo bedoeld omdat we hierdoor 'gedwongen' worden om op eigen wijze, via diverse ervaringen ons eigen geloof te vormen om daar vervolgens consequent vredelievend/tolerant naar te leren leven. Geloof kan je niet afdwingen, het Geloof dat bij elk van ons past dwingt zichzelf af via duidelijk waarneembare manifestaties, zowel verbale als non-verbale manifestaties. Anyway... Have Fun Any Way!

Het doel van het christendom is om de mensen een soort leidraad mee te geven om hun leven in te richten zodat ze hun angsten kunnen beheersen en elkaar te respecteren. 'Heb uw naaste lief zoals u zelf.' Zo zou het moeten zijn, dit wordt gepredikt. Helaas zijn niet alle mensen gelijk en hebben velen andere ideeën. Een religie is iets anders dan een persoonlijk geloof. In essentie is een religie een geloof dat door veel mensen aangehangen wordt. In de praktijk blijken voornamelijk de institutionele religies systemen te zijn die gretig gebruik maken van de goedgelovigheid van mensen. Door middel van indoctrinatie van kind af aan, is het een goed middel gebleken om mensen een denkwijze, gedrag op te leggen. makke schapen die geen vragen stelden maar doen wat hen wordt opgelegd volgens een heilig boek of geschriften. Het gevaar schuilt in sommige religies die in hun heilige geschriften haatzaaiende teksten hebben en door de eeuwen heen zijn opgelegd door de machthebbers van toen. Deze religies zijn gebaseerd op angst en leiden tot op de dag van vandaag tot wereldwijde (oorlogs)conflicten, discriminatie en uitsluiten van groepen mensen. In onze moderne wereld is kennis overal beschikbaar en iedereen die naar school geweest is weet wel hoe de wereld ontstaan is, hoe de mens ontstaat en het heelal. Vroeger was die kennis er niet en als er bijv. iemand getroffen werd door de bliksem, ziek werd of stierf wist men niet hoe dat kwam. Hierdoor werd dus alleen maar gespeculeerd en dacht men dat het bovennatuurlijke krachten waren. Door ervaring wist men waarschijnlijk dat goedheid beloond werd en zodoende is het niet vreemd dat ze zch in dienst stelden van natuurfenomenen (zon, maan, onweer, regen enz) Zo is het geloof in feite ontstaan en doordat er mensen waren die in de goedheid van anderen geloofden en in liefde voor elkaar is het christendom ontstaan. Met als doel dat men elkaar goed behandelt en met respect voor elkaar.

Bronnen:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.as...

Ja wat is het doel van het Christendom? Eigenlijk heel simpel, het heilige boek de Bijbel verkondigen, waar in wordt verteld dat mensen die geloven in Jezus (de messias) Naar de Hemel zullen gaan. Een volmaakte plek, geen geweld enz. De psychologie zal verklaringen geven zoals: "Mensen wilden verklaringen voor dingen die ze niet konden verklaren" Ik vind dat altijd een beetje makkelijk gezegd, want de Bijbel is anno 2012 nog steeds een 'zeer bijzonder' boek. Vriendelijke groeten

Bij het Christendom gaat het in de eerste plaats om Gods liefde voor ons/jou. En dat God een relatie met je wil, Hij wil je hemelse Vader zijn. De rest van de dogma's moet je maar eens overboord gooien, het gaat niet om religie, maar om relatie. Jezus wil graag dat je zijn discipel bent. Hij wil met een ieder door het leven gaan, en is zelfs voor jou gestorven. Als je dat accepteert, dan kan Hij jou tot jou doel laten komen, en dat is het doel van het christendom.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100