Wie van jullie heeft een Bijbeltekst (of meerdere teksten)? die hem of haar aanspreekt.

Wie van Jullie heeft een Bijbeltekst die hem of haar aanpreekt. ( Die hem of haar kracht en steun geeft in het leven).

Zelf vind ik dit een hele mooie tekst!

Johannes 11:25-27

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? 27 Zij zeide tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Heb uw naaste lief gelijk uzelve. 1. Het BEGINT dus met jezelf lief te hebben en te waarderen 2. en de ander moet je OOK zo benaderen. Dit is zo'n mooi voorbeeld waar je de grootte wijsheid ziet die in de teksten zijn neergelegd. En waar 'gelovigen' direct voorwaarden aan gaan stellen. Ze willen dat wel doen, maar alleen als je eerst hun manier van denken en kijken overneemt.... Zo niet, dan hanteren ze uitsluitend regel 1. Toegevoegd op 07-05-2009 10:48:53 waardoor het, zo vind ik, geen echte gelovigen meer zijn! Als je al in 'hem in de hemelen' gelooft, dan is het zeker niet aan jou om voorwaarden te stellen!

"Zalig zijn de eenvoudigen van geest want zij zullen mijn koninkrijk erven. " "Laat de kinderen tot mij komen" "Het zal makkelijker zijn voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan dat een rijke toegang zal krijgen tot mijn koningkrijk"

1 Corinthiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Jes. 40: 28-31 28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. 29 Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. 30 De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; 31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

1 Timotheüs 6 1 De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde. 2 En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn; maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. 3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, 4 Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. 5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken. 6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. 7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. 8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. 9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. 10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken. 11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. 12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, 14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus; 15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; 16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. Zie rest in reactie >

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 2 Korintiërs 9 vers 8

Ik ben niet gelovig. Maar volgens mij komt deze uit de bijbel en spreekt me wel aan: Wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook de ander niet. Als iedereen dat zou doen zou de wereld er weer wat leuker uitzien.

Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Job. Ik ga niet citeren, dat zou de tekst geen recht doen. Het verhaal van Job, die alles wordt ontnomen, maar ondanks alles zijn hoop op God blijft vestigen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100