Mag de overheid de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf c.a. voor gepensioneerden hoger stellen dan voor niet-gepensioneerden?

Het gaat erom, of het juridisch mag. Ik moet in beginsel sinds mijn pensionering bijna het dubbele bedrag betalen aan eigen zorgbijdrage dan voorheen. De opgegeven reden is, dat men sinds pensionering minder belasting hoeft te betalen. Kennelijk gaat de regering er van uit, dat men dan meer netto in het "handje" krijgt. Maar volgens mij is het vrijwel altijd zo, dan men na pensionering netto minder krijgt dan voorheen. Dus als de overheid iets wil, dan moeten ze naar het totale inkomensplaatje kijken. Nu meet de overheid met 2 maten. Is dat niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur of iets dergelijks, waar een rechter een uitspraak over kan doen, bijvoorbeeld met het gelijkheidsbeginsel?

Het is wel zo, dan men vermindering kan aanvragen als men jaarlijks meer dan 2500 euro minder verdient dan voorheen. Maar dat doet niets af aan het meten met twee maten.

Weet jij het antwoord?

/2500

U stelt dat AOW-gerechtigden sterk benadeeld zouden worden wat betreft de hoogte van de Eigen Bijdrage. Ik kan die conclusie niet delen. Lees hieronder. Waarschijnlijk bent u niet goed of niet volledig geïnformeerd. De Eigen Bijdrage is in principe gebaseerd op het verzamelinkomen Box 1 2 3. Als u bij de pensioengerechtigde leeftijd opeens twee keer zoveel Eigen Bijdrage moet betalen dan moet dat met het verzamelinkomen te maken hebben. En met uw specifieke inkomenssituatie. Partner? Het verdubbelen heeft geen rechtstreeks verband met uw pensionering. Er kan zoals u schrijft peiljaarverlegging worden aangevraagd als het inkomen met meer dan € 2500 is gezakt. Als het inkomen in 2012 – peiljaar voor 2014 – minimaal € 2500 hoger was dan in dit jaar kan om deze peiljaarverlegging worden verzocht. Aanvraag kan tot 1 april 2015. Zie bron 3. Er zijn wel allerlei aanpassingen en wetswijzigingen wat betreft de Eigen Bijdrage. Vanaf 2014 wordt de Wtcg-korting bij Zorg met Verblijf afgeschaft. Dit betekent dat er geen 8 of 16% korting op de eigen bijdrage meer gegeven wordt. Deze afschaffing betreft alle leeftijden. In 2014 ontvangt u op de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf nog wel 33% Wtcg-korting (alle leeftijden). Op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) krijgen chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen (Zorg zonder Verblijf en Wmo) deze 33% korting op hun eigen bijdrage. De korting wordt verrekend met de factuur of het persoonsgebonden budget. 2014 is het laatste jaar dat deze korting gegeven wordt; per 1 januari 2015 wordt hij afgeschaft. Deze wet moet voor zover ik weet nog wel in de Tweede en Eerste Kamer worden geaccordeerd. De afschaffing van de korting betreft alle leeftijden. Het zal u bekend zijn dat de Compensatieregeling Eigen Bijdrage (CER) m.i.v. 2014 is afgeschaft. De algemene tegemoetkoming is m.i.v. 2014 eveneens afgeschaft. Eind van dit jaar krijgen mensen die hier recht op hebben de algemene tegemoetkoming nog wel uitgekeerd, maar deze tegemoetkoming is gebaseerd op 2013. Daarnaast zijn er aanpassingen wat betreft vermogen. De inkomensbijtelling vanwege vermogen voor de eigen bijdragen Wmo en AWBZ ging per 1 januari 2013 omhoog van 4% naar 12%. (alle leeftijden) Gepensioneerden met een laag inkomen kunnen hier voordeel hebben vanwege de ouderentoeslag (extra vrijstelling op vermogen) Deze ouderentoeslag wordt overigens voor 2015 afgeschaft.

Bronnen:
http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/c...
http://www.kompasnederland.nl/overig/handi...
https://www.hetcak.nl/portalserver/portals...

De eigen bijdrage wordt inderdaad anders berekend voor gepensioneerden. Bij eenzelfde inkomen voor niet-gepensioneerden zou je een lagere eigen bijdrage (EB) betalen. Tenzij je een partner hebt die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan wordt de eigen bijdrage pas anders berekend wanneer dat het geval is. De site van het CAK zegt daarover dit: "Bent u pensioengerechtigd? Dan is uw maximale periodebijdrage relatief hoger dan voor niet-pensioengerechtigden. Waarom? U betaalt minder inkomstenbelasting U betaalt geen AOW-premie meer. U heeft recht op andere heffingskortingen voor de inkomstenbelasting. " (Bron 1) Maar: de opgelegde EB is inkomensafhankelijk. Als het inkomen daalt doordat u stopt met werken, zal in veel gevallen de EB lager worden. Alleen niet zoveel lager dan wanneer u die inkomensval zou hebben gehad om een andere reden, zoals bij werkloosheid. Het is dus niet zo dat men er hier vanuit zou gaan dat uw inkomen na pensionering stijgt. Wanneer het inkomen daalt, daalt de EB ook. Alleen in verhouding daalt die iets minder wanneer de inkomensdaling te maken heeft met pensionering. Lastig bij een inkomensdaling is dat het CAK de EB oplegt aan de hand van uw inkomen van twee jaar terug. Bij een plotse daling van het inkomen kunt u daarom peiljaarverlegging aanvragen. Wanneer het inkomensverschil groot genoeg is wordt dan de EB berekend over uw huidige inkomen. U heeft het over "meten met twee maten", maar in feite is deze regeling bedoeld om juist NIET met twee maten te meten. Het bruto/nettoverschil is voor gepensioneerden wat gunstiger, en er geldt een ouderenkorting bij de berekening over het vermogen. Daardoor zou een berekening enkel gebaseerd zijn op het bruto inkomen, gunstiger zijn voor gepensioneerden dan voor niet-gepensioneerden. In feite heeft men getracht met deze regeling de EB meer te baseren op het daadwerkelijke besteedbaar inkomen dat een zorgvrager heeft. Mij lijkt dan ook dat deze andere berekening de rechterlijke toets wel zou kunnen doorstaan, wellicht tenzij u aan zou kunnen tonen dat voor u de relatief gunstiger belastingregel niet opgaat en u hierdoor nadeel ondervindt ten opzichte van andere gepensioneerden. Voor het overige is deze regel net zo 'oneerlijk' te noemen als juist die regels die maken dat gepensioneerden minder inkomstenbelasting betalen. Gedifferentieerde belastingmaatregelen zijn wellicht gevoelsmatig niet altijd eerlijk; daarmee zijn ze echter nog niet onwettig.

Bronnen:
https://www.hetcak.nl/portalserver/portals...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100