Het lijkt erop dat je gebruik maakt van een verouderde browser, niet alle functies van Startpagina zullen hiermee werken. Update je browser om sneller en veiliger te browsen.

Forum- en chatregels STARTPAGINA.NL

1. Algemeen

1.1 Startpagina Home & Thema's B.V., onderdeel van Kompas Publishing B.V. (Hierna: “ Startpagina ”) bezit en exploiteert diverse websites, waaronder www.startpagina.nl en alle zogenaamde dochterwebsites van Startpagina.nl. (de “ Websites ” ). Startpagina is geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 81233493 en is gevestigd te Hillegom aan de Weeresteinstraat 152, 2181 GD. Het correspondentie- en kantooradres is Nijverheidsweg 18, 2031 CP Haarlem. Contact opnemen met Startpagina kan via thema@startpagina.nl.

1.2 Startpagina sluit overeenkomsten met beheerders van de zogenaamde themapagina’s. De beheerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud die via de themapagina wordt gepubliceerd. Iedere themapagina kan een zogenaamd ‘forum’ bevatten. Het forum is een discussie platform waarop een bezoeker berichten kan plaatsen en kan reageren op reeds bestaande berichten. Het forum is toegankelijk voor iedere bezoeker (hierna: de “ Bezoeker ”). Op het forum kan iedereen, mits geregistreerd als gebruiker (hierna: de “ Gebruiker ”) een bijdrage leveren door het plaatsen van een bericht, beeldmateriaal en overige informatie (hierna: de “ Bijdrage ”). Indien in deze algemene voorwaarden/ forum en chatregels (hierna: de “ Voorwaarden ”) wordt verwezen naar Bezoeker wordt daarmee tevens bedoeld iedere Gebruiker, tenzij anders aangegeven. Startpagina heeft zogenaamde huisregels vastgesteld waaraan iedere Bezoeker zich dient te houden (hierna: de “ Huisregels ”).

2. Toepasselijkheid

2.1 Het forum bestaat uit:

(i) alle op het forum toegankelijke gegevens, bestanden, bijdragen en diensten geplaatst door Startpagina (de “ Startpagina Bijdrage(n) ”);

(ii) Bijdragen geplaatst door Gebruikers, zijnde zowel gegevens, bestanden, bijdragen, meningen en reacties op geplaatste Gebruikers Bijdragen gecreëerd door de Gebruiker zelf en materiaal dat met of zonder gebruik van diensten van Startpagina, afkomstig is van andere bronnen of websites (de “ Gebruikers Bijdrage(n) ”).

Startpagina Bijdrage(n) en Gebruikers Bijdrage(n) worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als “ Bijdrage(n) ”.

2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:

(i) het bezoek aan het forum en (her)gebruik van de Gebruikers Bijdragen;

(ii) de registratie door de Gebruikers als bedoeld in artikel 7 (de “ Registratie ”);

(iii) alle op het forum toegankelijke gegevens, bestanden en diensten, waaronder de Bijdragen (de “ Inhoud ”);

(iv) alle overige betrekkingen tussen Startpagina en de Bezoeker.

2.3 Iedere Bezoeker wordt geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd door bezoek aan het forum dan wel door registratie als Gebruiker. Startpagina adviseert iedere Bezoeker om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat je het forum bezoekt. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Startpagina zijn aanvaard.

3. Wijziging Huisregels, Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1 Startpagina behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op het forum. Bezoekers van het forum wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Indien een Gebruiker niet instemt met de wijziging van de Voorwaarden, kan de Gebruiker te allen tijde zijn Registratie (doen) beëindigen.

3.2 Startpagina is te allen tijde gerechtigd het forum of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Startpagina is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Het forum en de Bijdragen zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

4.2 Indien een Bezoeker (een gedeelte van) het forum of de Inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, doet hij dit op eigen risico. Startpagina is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving) van de Gebruiker of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

4.3 Startpagina is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving) van de Gebruiker of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) het forum, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Startpagina.

Plaatsen van, verantwoordelijkheid voor Bijdragen van Gebruikers

4.4 Het forum biedt Gebruikers de mogelijkheid om Gebruikers Bijdragen op het forum te (doen) plaatsen. De door Gebruiker geplaatste Gebruiker Bijdrage geeft onder meer de persoonlijke mening weer van de betreffende Gebruiker.

4.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op het forum geplaatste Gebruiker Bijdrage. Door plaatsing garandeert de Gebruiker dat de Gebruiker Bijdrage voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert de Gebruiker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die Gebruiker Bijdrage.

4.6 De Gebruiker vrijwaart Startpagina van alle schade en kosten die Startpagina lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van het forum door de Gebruiker en/of het niet (voldoende) naleven van de verplichtingen van de Gebruiker ten opzichte van Startpagina, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden of nader door Startpagina gestelde regels of aanwijzingen.

4.7 Bij een bezoek aan het forum zijn Bezoekers zich ervan bewust dat ze kunnen worden geconfronteerd met Inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Indien een Bezoeker meent dat bepaalde Inhoud in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker Startpagina hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het mailadres thema@startpagina.nl.

Externe internetpagina’s

4.8 Het forum bevat banners en links naar externe internetpagina’s. Startpagina is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar het forum. Het privacy- en cookiebeleid van het forum is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.

Communicatiemiddelen

4.9 Startpagina is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met het forum, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

4.10 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Startpagina jegens Bezoekers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de Bezoekers van het forum, zullen voor risico van deze Bezoeker(s) zijn.

4.11 Startpagina draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

5. Gebruiksvoorschriften Website en Huisregels

5.1 Startpagina adviseert Bezoekers om bij het gebruik van het forum de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:

(i) gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers van het forum bekend te maken;

(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

5.2 Het is een Bezoeker niet toegestaan om:

(i) de werking van het forum dan wel andere computers of systemen van Startpagina of andere Bezoekers te verstoren of het gebruik van het forum door Bezoekers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:

- het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden;

- het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Startpagina of andere Bezoekers;

- het wissen van bestanden op computers of systemen van Startpagina of andere Bezoekers;

- het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders of off-line readers;

- de beveiligingsgerelateerde onderdelen van het forum of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;

(ii) nhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, lasterlijk, onnodig beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;

(iii) andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;

(iv) het forum te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van materiaal dat expliciet of zinloos geweld bevat;

(v) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op het forum in te voeren of te uploaden of het forum geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;

(vi) het forum zonder schriftelijke toestemming van Startpagina te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het verzenden van commerciële boodschappen (spam) of het aanbieden van (interactieve) spelletjes;

(vii) het forum te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch materiaal;

(viii) het forum te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht, portretrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;

(ix) persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot contactgevens van personen openbaar te maken;

(x) misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen toe te voegen aan het materiaal die ervoor zorgen dat het materiaal vaker zou worden bekeken;

(xi) het forum te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van bedrijfsgeheimen of anderszins geheime of vertrouwelijke informatie die niet door de Gebruiker is gemaakt of waarvan de Gebruiker geen gebruik mag maken;

(xii) zich te registreren middels diverse e-mailadressen;

(xiii) om via iedere activiteit of mededeling de indruk te wekken dat hij/zij (actief) toezicht houdt (moderator is) op het forum;

(xiv) in strijd te handelen met de Huisregels;

(xv) het forum te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

5.3 Een Bezoeker zal geen persoonlijke gegevens van Gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.

5.4 Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een Gebruiker in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker Startpagina hiervan per e-mail op de hoogte stellen via thema@startpagina.nl.

5.5 Startpagina houdt geen (actief) toezicht op het gebruik van het forum (is dus geen moderator). Als er naar het oordeel van Startpagina indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5 of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft Startpagina het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.

5.6 Startpagina kan te allen tijde zelfstandig bepalen dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden of de Huisregels, Startpagina heeft dan het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Startpagina kan nemen omvatten:

(i) het geheel of gedeeltelijk aanpassen, inkorten of verwijderen van door of namens de Gebruiker op het forum geplaatste Bijdrage(n);

(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van de mogelijkheid om bijdragen te plaatsen vanaf een bepaald ipadres en/of username en/of emailadres op 1 of meerdere forumen; en

(iii) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden, waaronder eveneens ((buiten)gerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures die Startpagina maakt.

5.7 Startpagina is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien Startpagina gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

5.8 Bezoekers vrijwaren Startpagina van alle aanspraken van derden die verband houden met hun gebruik van het forum en/of het niet, of niet voldoende naleven van hun verplichtingen ten opzichte van Startpagina, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden, nader door Startpagina gestelde regels en/of aanwijzingen die Startpagina aan de Bezoeker heeft gegeven.

6. Eigendomsrechten Website en Inhoud

Eigendomsrechten Website

6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look&feel, en de naam van het forum bij Startpagina. De (intellectuele) eigendomsrechten op de merken die op het forum staan blijven te allen tijde berusten bij de rechthebbenden.

Eigendomsrechten Inhoud

6.2 De verantwoordelijkheid voor de Gebruikers Bijdragen ligt volledig en uitsluitend bij de Bezoeker die deze Gebruikers Bijdragen heeft geplaatst op het forum. Ook ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere Gebruikers van het forum. Deze bepaling is van toepassing zowel voor Gebruikers Bijdragen die zelfstandig is gecreëerd als voor content die, met of zonder gebruik van de diensten van Startpagina, van andere websites of bronnen afkomstig is.

6.3 Je aanvaardt het feit, dat jij als Gebruiker volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk bent die met je inloggegevens worden verricht.

6.4 Startpagina is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning van Inhoud op het forum.

Gebruiksrechten Inhoud

6.5 Gebruikers respectievelijk Startpagina geven door het plaatsen van hun Gebruikers Bijdrage op het forum toestemming aan Bezoekers om die Gebruikers Bijdrage voor eigen gebruik te raadplegen, privé te gebruiken en daarvan enkele kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, en deze te (her)gebruiken in werkstukken ten behoeve van een opleiding. Gebruik van de Inhoud van het forum voor commerciële of zakelijke doeleinden door Bezoekers is niet toegestaan.

6.7 (Her)gebruik van Gebruikers Bijdragen door Bezoekers, niet zijnde de Gebruiker die de Gebruikers Bijdrage op het forum heeft geplaatst, is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:

(i) naamsvermelding van de Gebruiker respectievelijk Startpagina die de Gebruikers Bijdrage heeft geplaatst indien vereist ingevolge de Auteurswet;

(ii) de Gebruikers Bijdrage wordt niet voor commerciële doeleinden (her)gebruikt.

Overig

6.8 Ieder ander gebruik van het forum of de Inhoud, zoals het opslaan of reproduceren van (een groot deel van) het forum of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen het forum en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Startpagina.

6.9 Startpagina spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Indien een rechthebbende meent dat een Bijdrage inbreuk maakt op zijn of haar rechten dan kan een rechthebbende dat melden via Startpagina thema@startpagina.nl, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Inhoud. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:

(i) en beschrijving van de Inhoud met in ieder geval de volledige URL;

(ii) een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;

(iii) uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Startpagina met u in contact kan treden.

7. Registratie

7.1 Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door in het menu bovenaan de homepage van het betreffende forum te klikken op “Registreren” (het “ Registratieformulier ). Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Nadat de gevraagde gegevens zijn ingevuld, ontvang je een e-mail waarin je de registratie dient te bevestigen. De link in de bevestigingse-mail is maximaal 1 week geldig. Het is dan ook van belang om je aanmelding zo snel mogelijk te bevestigen. Zodra de aanmelding is bevestigd, kan je met de gekozen gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord op elk forum binnen het startpagina netwerk inloggen. Onder het Startpagina netwerk vallen alle themapagina’s van Startpagina. Als onderdeel van de Registratie dienen Bezoekers akkoord te gaan met deze Voorwaarden en met het feit dat Startpagina de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere Gebruiker. Startpagina neemt daarbij altijd het privacy- en cookiebeleid in acht.

7.2. Een Bezoeker mag geen onvolledige, incorrecte of verouderde informatie verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen.

7.3 Bezoekers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger om zich te kunnen registreren. Startpagina aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

7.4 Startpagina behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren.

7.5 Een Gebruiker kan de Registratie te allen tijde beëindigen. De door Bezoeker geplaatste Bijdragen worden niet automatisch verwijderd bij beëindiging van een Registratie.

8. Privacy en cookie beleid

8.1 Startpagina zal het forum en de diensten die zij via het forum aanbiedt, aanbieden en de gegevens van de Gebruikers verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Startpagina. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.

9. Slotbepalingen

9.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Bezoekers aan het overblijvende gedeelte gebonden. Startpagina zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 Startpagina mag haar rechten en verplichtingen uit de relatie tussen Startpagina en de Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker.

9.3 Startpagina is gerechtigd om derden in te schakelen bij het aanbieden van de (diensten via de) Website.

9.4 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 11 mei 2021