Is de God in het Oude Testament wel dezelfde als de God in het Nieuwe Testament?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee ! Zeer zeker niet ! De God van het Oude Testament is de wrede, jaloerse God, die elke ongehoorzaamheid, zowel van mens als dier (!) genadeloos afstraft. Hij is de Schepper van hemel en aarde zoals deze vermeld staat vanaf Genesis en verder in het OT. Hij is de toornende wreker die Zijn eigen schepping vervloekte door één enkele ongehoorzaamheid van de eerste mensen, waardoor sindsdien zowel mens als dier zuchten onder Zijn regime tot vandaag aan de dag! Deze God, die Zich binnen het door Hem geschapene, terecht de enige God, Schepper van hemel en aarde, noemt; Hij is de God die door de moslim “Allah” genoemd wordt, door gnostici “Demiurg” en in onze kerken bezongen en geëerd wordt. In het Nieuwe Testament wordt Hij de schepper van “de oude mens” genoemd. De God van het Nieuwe Testament is de God, die Jezus Christus “Abba Vader” noemt; gnostici noemen Hem o.a. de Onkenbare en voor wedergeboren christenen is Hij eveneens “Abba Vader” omdat Hij de Schepper is van “de nieuwe mens” die Hij in de christen “geboren” laat worden (=wedergeboorte) door gehoorzaamheid aan Jezus Christus, die Zelf immers ook gehoorzaam is geweest aan Zijn Vader. Hij wordt door de Hindu “Brahman” genoemd en in andere oosterse filosofieën “Tao”. Onder het regime van de Demiurg is Jezus Christus uiteindelijk gedood, omdat Hij het evangelie van Zijn Koninkrijk, en niet die van de Demiurg, aan het Joodse volk verkondigde. Tot aan Zijn dood getuigde Hij: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier”. Toegevoegd na 2 minuten: Bronnen: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+3&id16=1&l=nl&set=10 vers 17 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Rom+8 vers 22 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Ex+21 hele hoofdstuk http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Jes+45 vs 5 + 18 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Ef+4 vers 22 http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+17&id16=1&l=nl&set=10 hele hoofdstuk http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Mar+14 vers 36 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Rom+8 vers 15 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Ef+4 vers 24 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Heb+5 vers 8 en 9 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+18 vers 36

Uiteraard, want God is de Eeuwige. Het Oude Testament is het Verbond tussen God en het Joodse volk. De rechtvaardigheid van God (God beloont het goede en straft het kwade) treedt meer op de voorgrond dan de barmhartigheid van God, zoals Jezus deze in woord en daad heeft laten zien. Het Nieuwe Testament is dan het nieuwe en altijddurende Verbond tussen Jezus Christus, de Zoon van God en zijn Kerk.

Zeker, want er is maar één God.

Interessant dat je die vraag stelt! Het lijkt erop alsof je het altijd hebt gelooft, maar ineens bent gaan twijfelen. Volgens mij 'openbaard' de God uit het Oude Testament zich inderdaad sowieso heel anders als in het Nieuwe Testament. Daar lezen we bijna alles over Jezus, die God zou zijn, maar toch heel andere dingen zegt dan je in het OT kunt lezen. Volgens mij heb je gelijk, en krijg je als je het OT en het NT los van elkaar zou lezen 2 verschillende Godsbeelden. Christenen hebben er 1 bijbel als geheel van gemaakt, maar dat is niet helemaal eerlijk. De Thora is het boek van de Joden, en christenen hebben het NT er aan toegevoegd, maar de Joden zelf houden zich daar verre van.

In het OT krijg je vooral het beeld van een bestraffende God. De stad is niet goed, de stad vegen we weg. De wereld is slecht, we doen er even een zondvloedje over. In de twee gevallen blijven enkel de paar goede mensen in leven. In het NT krijg je meestal een meer vaderlijke God. Liefde, vergeving,... zijn dan meer de kernwoorden. Jezus zelf noemde God ' vader'. En heel veel van zijn parabels gaan inderdaad over ' beteren na je dwaling ' en ' vergeving is altijd mogelijk'. Toegevoegd na 1 minuut: Maar het blijft wel dezelfde God. Enkel het beeld wat de mensen ervan hadden ( en neerschreven) is anders. Verder neem ik aan dat aangezien er een ander Godsbeeld was, ze ook een andere Godsbeleving en aanbidding hadden. ( Al bleef die natuurlijk veel strenger dan de normen nu )

Het is niet God die anders is, maar de mensen die over Hem vertellen. In den beginne heeft God de wereld geschapen, daar zijn Joden, Christenen en Moslims het over eens. Hoe deze God beleefd wordt en welke naam Hij krijgt is religie-afhankelijk. Het oude en nieuwe testament horen beide bij het Christendom en Christenen geloven in 1 God, dus het kunnen geen twee verschillende Goden zijn in beide testamenten. Hetgeen wat anders is, is de manier waarop over Hem wordt verteld.

Ja, het is terdege Dezelfde God. Echter in het Nieuwe Testament zien we de liefde van God terug in Zijn Zoon Jezus de Christus. De Here Jezus kreeg de zichtbare gestalte van God' Filippenzen 2:5-11 Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden'. Jezus leerde ons over een liefdevolle Vader in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zien we God als Schepper, Heilig en als Rechter. Dit is soms moeilijk te begrijpen voor ons mensen en soms zeer hard. Echter als je de Psalmen leest van David, zie je dezelfde liefdevolle Vader terug. David werd een man naar God's hart genoemd. Om aan de toorn van God te ontkomen heeft juist God Zijn Zoon gestuurd. Johannes 3:16. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben Op Golgotha verwerpt Zijn eigen lieve en onschuldige Zoon, om ons zondaar te redden van het eeuwig verderf, dit uit liefde voor jouw en mij. Aan zijn liefde voor ons mogen we ons vasthouden wanneer we Jezus aannemen.

Als je spreekt over de Gd van het oude en het nieuwe testament, dan spreek je over de Gd van Abraham, Isaak en Jacob. Deze Gd wordt aanbeden door joden, samaritanan, moslims, christenen, heiligen der laatste dagen (mormonen) . De opgenoemde gelovigen aanbidden dezelfde Gd en aanvaarden allemaal de torah. (de wet van Gd) De meesten hiervan ook het volledige OT zoals te vinden in de bijbel. Het Nieuwe testament daarentegen wordt aanvaard door de messiaanse joodse gelovigen en de christenen. De orthodoxe joodse gelovigen zijn van mening dat de messias nog moet komen en geloven daarom niet in het NT. De moslims aanvaarden Jezus als profeet maar niet als zoon van Gd, en zijn van mening dat de bijbel bewust is vervalst om gelovigen in de Gd van Abraham te doen twijfelen onder invloed van de djinn. Zie vrijblijvend het volgende : http://nl.wikipedia.org/wiki/Djinn_(mythisch_wezen) Daaom is de quoraan volgens hun geopenbaard aan mohamed. Vzmh. Als conclusie op jou vraag denk ik dat je een antwoord wil vanuit dit gezichtspunt. Als christen aanvaard ik in het OT en het NT en geef je daarom ook mijn overtuiging mee vanuit dit punt. Het is aan jou om dit in alle rechtvaardigheid te onderzoeken. Als basis de volgende tekst. Groot Nieuws Bijbel ROMEINEN 3: “29 Of is God alleen de God van de Joden? Is hij ook niet de God van hen die geen Jood zijn? Natuurlijk is hij dat. “ In het OT had Y-H-W-H een uitverkoren volk, het nageslacht van Abraham, een volk dat zich talrijk zou vermenigvuldigen. Zij werden uitverkoren. Y-H-W-H had met Abraham een verbond gesloten omdat Hij rechtvaardig verklaard was door Gd. Uit dit nageslacht ontstonden de joodse gelovigen en werd aan hen de TORAH (geschreven wet) gegeven.

Een aanvulling op de andere antwoorden. Zou het zo kunnen zijn dat God in al zijn wijsheid door de tijd heen op verschillende manieren het volgende aan de mensheid duidelijk maakt: "...heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht..."? Lees het volledige tekstdeel in Marcus 12:28-34 (in de bron met meerdere vertalingen toegevoegd). En zou het dan mogelijk kunnen zijn dat door de tijd heen de mensheid deze verschillen nodig heeft gehad om (de wil/wet van) God te kunnen begrijpen? Het is de moeite waard om eens na te gaan of de bedelingenleer / dispensationalisme je kan helpen bij het beantwoorden van je vraag. Zie ook de tweede en derde bronvermelding. Lees eens wat in de genoemde bijbeltekst (vanaf vers 32, ter bevestiging van vers 30) als antwoord op je vraag wordt gegeven: "... Toen zei de schriftgeleerde: ‘Zo is het, meester, het is waar wat u zegt. De Heer is de enige God en er is geen ander dan hij. En hem liefhebben met heel je hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten en je naaste liefhebben als jezelf is veel belangrijker dan brandoffers of welke offers ook.’ En Jezus, die dit een wijs antwoord vond, zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen." Daarmee wordt duidelijk dat in het NT (waar deze tekst staat) de schriftgeleerde (die op dat moment alleen de teksten van het OT kan hebben gelezen) bevestigd dat er maar één God is.

Ja, God is in het oude testament en in het nieuwe testament hetzelfde. God is voor eeuwig hetzelfde en zal ook nooit veranderen. Wij mensen daarentegen veranderen continu. God spreekt in het oude testament volgens de wet die aan Mozes is gegeven. Men moest zich aan die wet houden en dus God gehoorzamen. Je leest in eht oude testament dan ook steeds dat God zegt: "Jij zult .... ". Nadat Jezus is gekomen zien we dat God in het nieuwe testament steeds zegt: "Ik zal ....". Zijn God en Allah hetzelfde? Absoluut niet! Dit wordt te vaak onterecht gezegd. Overigens las ik in de eerdere berichten dat de Bijbel volgens de Moslims vervalst zou zijn. Dat is raar, want de Bijbel is zo'n 1100 jaar ouder dan de Koran. Iedere Moslim die durft te beweren dat het niet zo is verloochend zijn eigen geloof. Waarom voelt het oude en het nieuwe testament voor ons dan verschillend als God dezelfde is? In het oude testament moest de mens luisteren naar wat God zei en het goed moest vanuit de mens komen. Als dat niet lukte dan kwam de woede van God op de mens terecht. Nu is er Jezus en is de woede van God op Jezus terecht gekomen. Hij heeft de straf die wij eigenlijk verdienen gekregen. We zien dan ook dat nu de liefde belangrijker is dan gehoorzaamheid omdat er een offer door God is gedaan voor onze zonde. De wet geldt nu nog steeds, maar er is geen straf meer voor diegenen die geloven dat Jezus de straf heeft betaald voor onze ongehoorzaamheid aan deze wet. Hoe kunnen we weten of het nieuwe testament dan wel echt van God is? Zelf kan ik uit ervaring spreken dat alles wat God belooft in het nieuwe testament werkelijkheid is geworden in mijn eigen leven en in dat van vele mensen om mij heen. Dat is voor mij bewijs genoeg dat God in het nieuwe testament Zichzelf openbaart.

God zou de mens hebben geschapen naar zijn evenbeeld ----> In ieder mens zit goed en kwaad ----> In God zit goed en kwaad ----> God in het OT en NT is 1 ----> 1 + 1 = 2 ...........

God is in eeuwigheid dezelfde, en is dus dezelfde in OT als in NT.

Nee, de god van het OT is degene die de mensen uit die tijd verzonnen hebben om het onbekende mee te verklaren; de god uit het NT is degene die ze na het jaar 0 hebben 'opgetuigd'.

Het gaat in het testament over de God die komen Gaat. En in het nieuwe testament dat God er is. Dus het is dezelfde God.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100